Nabídka zaměstnání

3. 3. 2023 10:13

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí

služební poměr

 

Č. j.: MV-42122-1/SR-2023

Praha 3. března 2023

1.           Údaje o služebním místě

Vláda České republiky vyhlašuje podle § 51 odst. 2 ve spojení s § 53 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí, se služebním působištěm v Letenské 525/15, 118 10 Praha 1.  

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oborech služby:

 • 22 Legislativa a právní činnost,
 • 37 Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek a
 • 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.

Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Místo výkonu služby Praha.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. duben 2023.

Státní tajemník, který má postavení vrchního ředitele sekce, je služebním orgánem; řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců. Plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců, v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti petičního práva a boje proti korupci. Zabezpečuje kolektivní jednání a kolektivní vyjednávání. Zajišťuje agendu spojenou s péčí o zaměstnance. Vykonává rovněž působnost nadřízeného služebního úřadu vůči GFŘ a FAÚ.

Státní tajemník zejména:

 • vede řízení ve věcech státní služby,
 • vydává služební předpisy,
 • schvaluje organizační strukturu Ministerstva financí nebo její změnu,
 • schvaluje počty systemizovaných míst v jednotlivých útvarech ministerstva,
 • jmenuje a odvolává členy výběrové komise, zkušební komise a kárné komise,
 • určuje prošetřovatele,
 • jmenuje a odvolává vrchní ředitele sekce, ředitele odboru, vedoucí samostatných oddělení a vedoucí oddělení v režimu zákona o státní službě,
 • jmenuje a odvolává ředitele GFŘ a FAÚ
 • koordinuje ve své sekci opatření a postupy při vzniku krizových situací a
 • zajišťuje podmínky pro výkon činnosti pověřence na ochranu osobních údajů.

2.           Údaje o složkách platu

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 16. platové třídy.

2.1 Platový tarif                                              

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 45.920 Kč do 68.200 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Státnímu zaměstnanci může být v závislosti na výsledku služebního hodnocení přiznán osobní příplatek v rozpětí od 6.820 Kč do 34.100 Kč.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.3 Příplatek za vedení

Státnímu tajemníkovi přísluší příplatek za vedení od 27.280 Kč do 34.100 Kč.

Rozpětí odpovídá nejnižší a nejvyšší možné výše příplatku za vedení příslušejícího státnímu tajemníkovi podle přílohy č. 2 k zákonu o státní službě, což činí 40 až 50 % z nejvyššího platového stupně v 16. platové třídě, do které je služební místo státního tajemníka zařazeno.

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

3.           Údaje o podmínkách výkonu služby

Dokument ke stažení

4.           Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného podané ve lhůtě do 24. března 2023, tj. v této lhůtě

 • doručené nejvyššímu státnímu tajemníkovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny služebního úřadu posta@mvcr.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 9iutsan

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5.           Podmínky účasti ve výběrovém řízení a dokládané listiny

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel/ka

splňující předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

a)     je státním občanem České republiky[2] [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona o státní službě[3]],

b)     dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],

c)     je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě][4],

d)     je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě][5],

e)     dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu[6],

f)      má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě][7]

splňující požadavek podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě stanovený služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2019 ze dne 29. července 2019, kterým se stanoví obory státní služby a další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

g)     způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem (č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů)[8]

splňující další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

h)     je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;[9]

ch)   je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení[10] podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky;

i)      žadatel/ka musí splňovat profesní kvalifikační předpoklad účasti ve výběrovém řízení na služební místo státního tajemníka podle § 53 odst. 3 zákona o státní službě; podle tohoto ustanovení se výběrového řízení může zúčastnit „osoba, která v uplynulých 15 letech vykonávala nejméně po dobu 4 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné, z toho nejméně po dobu 3 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.[11].

 

6.           Povinné přílohy

a)     strukturovaný profesní životopis,[12]

b)     písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran na téma „Koncepce správy služebních vztahů v Ministerstvu financí v období následujících 5 let.“.

7.           Údaje o pohovoru

Se žadateli, jejichž žádost nebude vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

8.          Poučení služebního orgánu

 

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

 

 

 

 


[1]      Vzor žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2]      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[3]     Usnesení Vlády České republiky č. 107 ze dne 16. února 2015.

[4]      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

[5]      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6]      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

[7]      Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

[8]      Splnění požadavku na stupeň „Důvěrné“ se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrnépopřípadě „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, bude akceptováno, pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání Osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nejpozději před rozhodnutím vlády o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí nebo rozhodnutím vlády o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí.

[9]       Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí.

[10]    Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

[11]    Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenovací listiny, odvolání z funkce, rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání ze služebního místa, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, výpis z personálního spisu, pracovní náplň), z nichž je zřejmé, kdo je vydal, a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činností obdobných.

[12]    V životopisu žadatel uvede údaje o své dosavadní praxi a o znalostech a dovednostech týkajících se služebního místa, jehož se výběrové řízení týká. Nedoložení životopisu je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty