Nabídka zaměstnání

17. 6. 2022 13:13

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

služební poměr na dobu neurčitou

Čj. 27150/2022-UVCR

Datum: 17. června 2022

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Úřadu vlády ČR.

Označení služebního místa: vládní rada

Obor služby: 21. Zdravotnictví a ochrana zdraví

Vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka[1]

Platová třída: 12.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 15. srpen 2022

Termín podání žádosti do: 7. července 2022

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

 

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Koordinace, stanovování zásad a postupů hodnocení celorepublikových programů ochrany zdraví a politiky v oblasti závislostí, monitorování zdravotního stavu skupiny obyvatel ohrožených závislostmi,
 • hodnocení epidemiologické situace a zdravotních a sociálních rizik uživatelů návykových látek a navrhování opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a skupin ohrožených závislostmi,
 • spolupráce na realizaci a koordinaci Informačního systému o závislostech ČR, jehož cílem je poskytnout kompletní a validní informace o užívání návykových látek a jeho následcích v ČR,
 • v rámci činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) koordinace sběru a analýza dat z oblasti léčby uživatelů návykových látek a výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli drog na národní úrovni,
 • monitorování a analýza dat o dostupnosti služeb snižování zdravotních rizik na národní úrovni,
 • koordinace vývoje nástrojů sloužících pro sběr a analýzu dat o klientech a výkonech provedených ve službách pro uživatele drog v ČR,
 • koordinace a metodické usměrňování systému služeb pro uživatele drog na území ČR,
 • koncepční, koordinační a metodická činnost ve spolupráci s příslušnými subjekty orgánů veřejné správy, poskytovatelů služeb a zahraničních partnerů v oblasti léčby uživatelů drog a snižování rizik,
 • koordinace a vedení pracovních skupin zaměřených na monitorování sledovaných ukazatelů včetně rizikových faktorů na celostátní úrovni,
 • statistická analýza dat studií realizovaných NMS, statistická analýza dat z dostupných registrů,
 • publikace a prezentace sebraných dat, výsledků a analýz,
 • na mezinárodní úrovni zastupování ČR v pracovních skupinách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a dalších odborných fórech,
 • zpracování relevantních kapitol zpráv o situaci v oblasti užívání návykových látek v České republice a výstupů požadovaných EMCDDA,
 • podíl na metodické přípravě a koordinaci epidemiologických studií realizovaných NMS,
 • zpracování podkladů pro odborné publikace NMS, aktualizace webové stránky NMS
 • koncepční a organizační činnost při vzdělávání odborníků včetně vzdělávací a školící činnosti,
 • příprava podkladů pro Radu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP),
 • zpracování podkladů pro tiskové zprávy sekretariátu RVKPP,
 • zpracování odborných stanovisek ve vztahu k prevenci a léčbě závislostí,
 • příprava zpráv o situaci v oblasti užívání návykových látek a dalších forem závislostí a realizaci opatření v oblasti politiky v oblasti závislostí pro vládu ČR, odbornou a laickou veřejnost, pro média,
 • plnění dalších úkolů vyplývajících z činnosti NMS a ze zadání nadřízených.

 

Další informace o služebním místě:

zastupování ČR v pracovních skupinách evropských institucí v anglickém jazyce, možné využití znalostí analytických metod pro zpracování datových souborů, pokročilá znalost práce s MS Office (Word, Excel, PowerPoint), znalost práce se softwarem pro statistickou analýzu dat (např. IBM SPSS, Stata, R) výhodou.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Jde-li o žadatele, který dokončil vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy.[7] Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[8] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[9].

2. splňuje požadavek stanovený služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

 1. znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[10];
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[11]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[12]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 7. července 2022. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, čj. 27150/2022-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[4] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

 

[7] (více viz http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani). Lze akceptovat, pokud žadatel nejpozději před konáním pohovoru doloží alespoň doklad o tom, že o uznání zahraničního vzdělání požádal – samotný doklad o uznání zahraničního vzdělání musí v takovém případě doložit nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného.

[8] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[9] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[10] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[11] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, ale úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí anebo bakalářský, magisterský nebo postgraduální studijní program v zahraničí, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání v zahraničí (např. maturitní zkouška) anebo diplom nebo jiný obdobný doklad, prokazující absolvování bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studijního programu v zahraničí. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[12] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter