Nabídka zaměstnání

15. 7. 2021 13:12

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení dvou služebních míst vrchní vládní rada v Oddělení veřejných zakázek

služební poměr

Čj. 25799/2021-UVCR

Datum: 15. července 2021

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou služebních míst vrchní vládní rada v Oddělení veřejných zakázek v Úřadu vlády ČR.

Označení služebního místa: vrchní vládní rada

Obory služby: 22. Legislativa a právní činnost, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu v oboru právo, správní právo, právní vědy nebo ekonomického směru

Platová třída: 14.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. září 2021

Termín podání žádosti do: 30. července 2021

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů.
 • Kompletní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za použití různých druhů zadávacího řízení (zejména zajišťování realizace zadávacích postupů od přípravy dokumentace, včetně vyhotovení vzoru smlouvy, přes zajišťování průběhu zadávacích a výběrových řízení až po úkony po skončení zadávacího nebo výběrového řízení, vyhotovení a vedení dokumentace, kontrola smluv, jednání s dodavateli, účast v komisích, vedení jednání komisí, spolupráce s věcným útvarem při věcném vymezení předpokládané hodnoty, stanovení kvalifikace a hodnocení nabídek, spolupráce s věcnými útvary při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace a vypořádání námitek).
 • Vypracování právních výkladů a stanovisek v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech.
 • Řešení věcně a právně složitých případů v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech.
 • Zpracování připomínek a stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům předloženým v rámci mezirezortního připomínkového řízení v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech.
 • Zpracování a posuzování materiálů určených pro jednání vlády ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech.
 • Zajišťování kompletní administrace veřejných zakázek v elektronických nástrojích pro zadávání veřejných zakázek, včetně přípravy a odeslání povinných formulářů, a ve spisové službě.
 • Poskytování metodické podpory v oblasti veřejných zakázek věcným útvarům.
 • Spolupráce při přípravě vnitřních předpisů a postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech.
 • Vypracování připomínek a stanovisek k návrhům vnitřních předpisů.
 • Spolupráce při přípravě vzorových dokumentů v oblasti administrace veřejných zakázek.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu v oboru právo, správní právo, právní vědy nebo ekonomického směru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

2. splňuje požadavek stanovený služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

 1. odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, správní právo, právní vědy nebo ekonomického směru;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo, správní právo, právní vědy nebo ekonomie). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[8]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. července 2021. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na obsazení dvou služebních míst vrchní vládní rada v Oddělení veřejných zakázek, čj. 25799/2021-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty