Nabídka zaměstnání

5. 10. 2018 11:26

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek/náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a správní v Úřadu vlády ČR (1. kolo)

služební poměr

Čj. 30546/2018-STA

Datum: 5. října 2018

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstek/náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a správní (1. kolo). Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.  Předpokládaný nástup na služební místo je 1. listopad 2018.

Označení služebního místa: vrchní vládní rada, náměstek pro řízení sekce

Obory služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Další požadavky:  způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Vyhrazené

Platová třída: 16.

Místo výkonu služby: Praha

Termín podání žádosti do: 19. října 2018

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity na Úřadu vlády ČR

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • řízení a koordinace činnosti Úřadu v oblasti ekonomické, veřejných zakázek, informačních technologií, spisové služby, hospodaření s majetkem včetně investiční činnosti, dopravy, polygrafie a stravovacích služeb,
 • vytváření a zabezpečování materiálně technických podmínek pro provoz Úřadu,
 • zpracování analýz, stanovisek a připomínek k vládním materiálům za oblast své působnosti,
 • metodické řízení útvarů Úřadu prostřednictvím směrnic, metodických pokynů
  a rozhodnutí vydaných vedoucím Úřadu, a to v oblasti určené působnosti,
 • zabezpečování vypracování návrhů vnitřních předpisů upravujících činnosti, obecné povinnosti a chod Úřadu ve své působnosti,
 • příprava podkladů odborné povahy za oblast své působnosti,
 • vedení evidence základních právních dokumentů Úřadu, interních normativních aktů a smluv s výjimkou smluv pracovněprávních a smluv předsedy vlády,
 • odpovědnost za aplikaci a dodržování věcně příslušných předpisů v činnosti Úřadu v rámci své působnosti
 • řízení a koordinace zabezpečení úkolů interní i vnější spolupráce Úřadu,
 • řízení a koordinace personálních otázek podřízených zaměstnanců a státních zaměstnanců v oblasti své působnosti.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:


a)je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] nebo prostou kopií průkazu totožnosti; jenž musí být předložen před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

e) dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

2. splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené[8];
Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o zařazení na toto služební místo.

Další předpoklady pro výběrové řízení na obsazované služební místo:

3. je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[9], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;

4. je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[10], předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5. do 1. kola výběrového řízení se může přihlásit podle § 55 odst. 3 zákona o státní službě:

a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného, s výjimkou vedoucího oddělení, ve stejném oboru služby,

b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě ředitele krajského úřadu nebo tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) zaměstnanec regionální rady zařazený na pracovním místě ředitele úřadu regionální rady, 

d) akademický pracovník, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,

e) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,

f) vedoucí úředník Evropské unie, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo

g) vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo vedoucí kanceláře Senátu,

pokud v uplynulých 8 letech vykonával nejméně po dobu 4 let ve správním úřadu, v územním samosprávném celku, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje anebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem nebo výpis z personálního spisu) z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 zákona o státní službě. Při podání žádosti lze doložit prosté kopie příslušných listin, originál nebo úředně ověřenou kopii listin žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[11]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19. října 2018. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo náměstek/náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a správní, čj. 30546/2018-STA.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny). K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

3) Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pokud se žadatele týká)

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[9] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[10] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[11] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty