Nabídka zaměstnání

18. 11. 2021 12:08

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Úřadu vlády ČR (1. kolo)

služební poměr na dobu neurčitou

Čj. 41544/2021-UVCR

Datum: 18. listopadu 2021

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Úřadu vlády ČR (1.kolo).

Označení služebního místa: vrchní vládní rada, vedoucí oddělení

Obory služby: 1. Finance, 21 Zdravotnictví a ochrana zdraví

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka[1].

Platová třída: 14.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. ledna 2022

Termín podání žádosti do: 14. prosince 2021

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

 

Benefity na Úřadu vlády ČR

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • vykonávaní funkce vedoucí/vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (REITOX National Focal Point) – národního partnera Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti a vykonávání agendy s tím související,
 • tvorba a vyhodnocování systému financování protidrogové politiky v oblasti užívání návykových látek a patologického hráčství,
 • tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti integrované protidrogové politiky,
 • zpracovávání koncepčních záměrů výzkumu v oblasti užívání návykových látek a hazardního hraní a vývoje v oblasti ochrany veřejného zdraví v oblasti státní protidrogové politiky,
 • koordinace a realizace Drogového informačního systému (DIS) v České republice,
 • příprava, koordinace a metodické usměrňování drogových epidemiologických studií realizovaných Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti (NMS),
 • koordinace zpracování výsledných produktů DIS, zejména celostátních výzkumů v oblasti státní protidrogové politiky a Výroční zprávy o situaci ve věcech drog pro potřeby ČR na národní a mezinárodní úrovni, zejména pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), 
 • koordinace sběru, analýzy a předávání dat o drogách a závislostech v ČR do EMCDDA a dalších mezinárodních organizací,
 • vedení projektu „Grant Agreement“, kterým ČR přispívá do evropského DIS koordinovaného EMCDDA a EMCDDA se spolupodílí na financování DIS ČR,
 • zastupování ČR na mezinárodní úrovni, účast v mezinárodních projektech v oblasti DIS, účast na projektech a pracovních setkáních sítě REITOX a EMCDDA,
 • příprava materiálů v oblasti návykových látek a závislostí, zejména o situaci v užívání drog, alkoholu, tabáku a výskytu hazardního hraní a příslušných opatřeních pro vládu ČR, Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky, odbornou a laickou veřejnost, pro média,
 • koordinace realizace publikačního plánu NMS – výroční zprávy, periodická publikace Zaostřeno na drogy, odborné publikace, webové prezentace spravované NMS,
 • prezentace výsledků DIS ČR na národním a mezinárodním odborném fóru.

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny. V případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace.[7] Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[8] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[9]

2) splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[10]; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[11]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

Další předpoklady pro výběrové řízení na obsazované služební místo:

3) je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[12], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Toto osvědčení musí žadatel doložit již k žádosti, nicméně lze akceptovat, pokud žadatel k žádosti doloží alespoň doklad o tom, že o vydání osvědčení požádal – osvědčení však musí doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí; pokud osvědčení nedoloží, nemůže být ve výběrovém řízení hodnocen jako úspěšný.

4) je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971[13], předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 3. příslušníkem Lidových milicí,
 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5) do 1. kola výběrového řízení se může přihlásit podle § 58 odst. 2 zákona o státní službě osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem nebo výpis z personálního spisu) z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 zákona o státní službě. Při podání žádosti lze doložit prosté kopie příslušných listin, originál nebo úředně ověřenou kopii listin žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[14]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. prosince 2021. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vedoucí Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Úřadu vlády ČR, čj. 41544/2021-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis, motivační dopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

3) Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (pokud se žadatele týká)

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[4] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[7] Jde-li o žadatele, který dokončil vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním  pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy (více viz http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani).

 

[8] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[9] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[10] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[11] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, ale úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí anebo bakalářský, magisterský nebo postgraduální studijní program v zahraničí, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání v zahraničí (např. maturitní zkouška) anebo diplom nebo jiný obdobný doklad, prokazující absolvování bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studijního programu v zahraničí. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[12] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[13] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

[14] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty