Nabídka zaměstnání

6. 1. 2021 11:46

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení evropské digitální agendy

služební poměr

Čj. 44863/2020-UVCR

Datum: 6. ledna 2021

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení evropské digitální agendy v Odboru věcných politik EU.

Označení služebního místa: vládní rada

Obory služby: 8. Zahraniční vztahy a služba, 62. Evropská politika vlády

Vzdělání: vysokoškolské v  magisterském studijním programu

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti jazyka[1]

Platová třída: 13.

Služební poměr na dobu: určitou, nejdéle do 30. června 2023

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 15. února 2021

Termín podání žádosti do: 22. ledna 2021

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

 

Benefity

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

 

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti evropské digitální agendy a jednotného digitálního trhu v EU; koordinace evropského rozměru digitální agendy v rámci veřejné správy - konkrétně tématu umělé inteligence a s tématem spojených oblastí (regulace, etika, vzdělávání, investice)
 • účast na vládním programu Digitální Česko (pilíř Česko v digitální Evropě) a v pracovních platformách a pracovních/poradních orgánech vlády zabývajících se problematikou evropské digitální agendy,
 • příprava komunikačních výstupů v oblasti evropské digitální agendy do newsletteru Česko v digitální Evropě, pro twitterový účet @Digiczech a další komunikační kanály,
 • spolupráce na zajištění komunikace se sociálními a hospodářskými partnery v oblasti koordinace digitální agendy a ve vazbě na jednotný digitální trh v EU,
 • příprava odborných stanovisek a analýz pro předsedu vlády, státní tajemnici pro evropské záležitosti a další představitele vlády ČR;
 • organizace jednání a pracovních/poradních orgánů vlády zabývajících se problematikou digitální agendy a jednotného digitálního trhu v EU a příprava podkladů pro tato jednání;
 • koordinace témat a politik v oblasti jednotného digitálního trhu v EU a sledování evropské legislativy v oblasti digitální agendy,
 • příprava a spolupráce na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 v oblastech evropské digitální agendy,
 • spolupráce při tvorbě pozic ČR k evropským iniciativám v oblasti evropské datové ekonomiky, umělé inteligence, programu Digitální Evropa, kybernetické bezpečnosti, online platforem a jejich konzultace napříč státní správou, se sociálními a hospodářskými partnery a na evropské úrovni.

 

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož
  je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v  magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[7] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[8].

 

 

2) splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

a) znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[9];
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[10]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

b) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené[11];

Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o zařazení na toto služební místo.

 

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[12]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 22. ledna 2021. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení evropské digitální agendy, čj. 44863/2020-UVCR. Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

  K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády ČR

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[4] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[7] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[8] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[9] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[10] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, ale úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí anebo bakalářský, magisterský nebo postgraduální studijní program v zahraničí, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání v zahraničí (např. maturitní zkouška) anebo diplom nebo jiný obdobný doklad, prokazující absolvování bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studijního programu v zahraničí. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[11] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Formulář žádosti tvoří přílohu tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty