Nabídka zaměstnání

5. 11. 2018 18:31

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I.

služební poměr

Čj. 33302/2018-STA

Datum: 5. listopadu 2018

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I.

Označení služebního místa: vládní rada

Obory služby: 9. Zahraniční vztahy a služba 79. Evropská politika vlády

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu v oboru ekonomického směru nebo právního zaměření

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti jazyka
a způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Vyhrazené[1]. Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o zařazení na toto služební místo.

Platová třída: 12.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 15. prosinec 2018

Termín podání žádosti do: 19. listopadu 2018

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • koordinační činnost v oblasti evropských politik se zaměřením na oblasti vnitřního trhu, průmyslové politiky, hospodářské soutěže a lepší tvorby právních předpisů,
 • spolupráce na obsahové koordinaci a přípravě jednání Výboru pro EU (na pracovní i vládní úrovni) a příprava podkladů pro jednání vlády,
 • příprava podkladů pro předsedu vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti, stejně jako tiskových výstupů v rámci svěřené agendy a spolupráce na komunikaci s veřejností,
 • zapojení se do práce a účast na jednání vybraných Resortních koordinačních skupin  a dalších pracovních orgánů v rámci státní správy ČR, včetně poradních výborů obou komor Parlamentu ČR,
 • spolupráce na přípravě instrukcí, mandátů a rámcových pozic na jednání relevantních pracovních skupin Rady či Evropské komise, sektorových formací  Rady, účelově zřízených pracovních výborů a skupin, skupin členských států či bilaterálních jednání, v případě potřeby účast na jednáních těchto pracovních orgánů,
 • jednání se zástupci orgánů veřejné správy i s relevantními partnery mimo veřejnou správu v rámci své působnosti,
 • sledování aktuálního evropského dění v rámci svěřené agendy a příprava souvisejících informačních materiálů.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] nebo prostou kopii průkazu totožnosti, jenž musí být předložen před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];

d) je bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];

e) dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[7] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[8].

2. splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

a) znalost angličtiny odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované    jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[9];
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[10]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

b) odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomického směru nebo právního zaměření;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

c) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené[11];
Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o zařazení na toto služební místo.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[12]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19. listopadu 2018. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace sektorových politik COREPER I, čj. 33302/2018-STA. Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny). K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 


[1] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[3] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[4] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[5] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[6] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[7] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[8] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[9] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[10] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, ale úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí anebo bakalářský, magisterský nebo postgraduální studijní program v zahraničí, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání v zahraničí (např. maturitní zkouška) anebo diplom nebo jiný obdobný doklad, prokazující absolvování bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studijního programu v zahraničí. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[11] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[12] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty