Nabídka zaměstnání

14. 3. 2019 10:10

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení organizačním, platovém a koordinace státní služby

služební poměr

Čj. 8788/2019-UVCR

Datum: 14. března 2019

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení organizačním, platovém a koordinace státní služby v Odboru personálním.

Označení služebního místa: vládní rada

Obory služby: 26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

Vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu

Platová třída: 12.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. května 2019

Termín podání žádosti do: 25. března 2019

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • vytváří koncepci organizačních vztahů a systemizace pracovních a služebních míst v Úřadu,
 • zodpovídá za oblast organizace a systemizace Úřadu, zejména za dodržování zásad a pravidel systemizace,
 • provádí posuzovací, konzultační a poradenskou činnost v oboru personální správy, oblast organizace a systemizace Úřadu,
 • koordinuje přípravu systemizace a organizačních struktur a poskytuje metodickou podporu v této oblasti,
 • zpracovává charakteristiky systemizovaných míst z hlediska parametrů týkajících se organizačních vztahů a jejich číselníků,
 • zpracovává podklady pro změny a aktualizace systemizace, vkládá podklady do informačního systému o státní službě OSYS,
 • pracuje s personálním informačním systémem VEMA (oblast systemizace),
 • připravuje podklady pro vývoj informačního systému VEMA v oblasti systemizace,
 • tvoří služební předpisy ve svěřené oblasti,
 • provádí analytickou činnost v oblasti systemizace včetně statistického zpracování,
 • zajišťuje další organizační činnosti související s oblastí systemizace.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] nebo prostou kopii průkazu totožnosti, jenž musí být předložen před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[8]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 25. března 2019. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení organizačním, platovém a koordinace státní služby, čj. 8788/2019-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

 K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty