Nabídka zaměstnání

31. 8. 2021 9:19

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení rozpočtovém

služební poměr

Čj. 31995/2021-UVCR

Datum: 31. srpna 2021

 

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení rozpočtovém v Úřadu vlády ČR.

Označení služebního místa: vládní rada

Obor služby: 1. Finance

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Platová třída: 13.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. listopadu 2021

Termín podání žádosti do: 30. září 2021

 

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

 

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • plnění úkolů souvisejících s přípravou a tvorbou státního rozpočtu, střednědobého výhledu a závěrečného účtu za oblast programového financování EDS/SMVS a výdajů, které jsou kryty z prostředků rozpočtu EU nebo finančních mechanismů;
 • správa údajů v informačním systému programového financování EDS/SMVS za kapitolu Úřad vlády ČR a související činnosti (zejména se jedná o přípravu dokumentace programu a závěrečného vyhodnocení programu, dokumentace akce, registrace akce, stanovení výdajů a závěrečného vyhodnocení akce, rozpis závazných ukazatelů podle jednotlivých programů a akcí programového financování);
 • sledování průběhu jednotlivých akcí a programů z hlediska plnění věcných, časových a finančních podmínek, návrh a realizace opatření na základě zjištění;
 • sledování vývoje plnění rozpočtu v oblasti výdajů, které jsou kryty z prostředků rozpočtu EU nebo finančních mechanismů, návrh a realizace opatření na základě zjištění;
 • metodické řízení, procesní podpora a zpracovávání stanovisek ve výše uvedených oblastech

 

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1) splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

                    a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

                    b) dosáhl věku 18 let;

                   c) je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];

                   d) je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

                   e) dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 

                   f) má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

 

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[8]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. září 2021. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení rozpočtovém, čj. 31995/2021-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty