Nabídka zaměstnání

28. 4. 2021 12:39

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU

služební poměr na dobu určitou

Čj. 14896/2021-UVCR

Datum: 28. dubna 2021

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU v Úřadu vlády ČR.

Označení služebního místa: vládní rada

Obor služby: 8. Zahraniční vztahy, 62. Evropská politika vlády

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti jazyka[1] a způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené.[2]
Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na toto služební místo.

Platová třída: 13.

Služební poměr na dobu: určitou, nejdéle do 30. června 2025

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 15. června 2021

Termín podání žádosti do: 14. května 2021

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • koordinace jednání Výboru pro EU na vládní úrovni, Pracovního týmu RHSD pro EU a Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU
 • spolupráce na koordinaci jednání Výboru pro EU na pracovní úrovni
 • spolupráce na zajištění funkčnosti a obsahové správě Databáze politik EU (DAP) a informování o jejím fungování.
 • příprava podkladů pro předsedu vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti, tiskových výstupů v rámci svěřené agendy a spolupráce na komunikaci s veřejností
 • sledování aktuálního evropského a zahraničněpolitického dění v rámci svěřené agendy a příprava souvisejících informačních materiálů
 • spolupráce na přípravě stanovisek k materiálům pro jednání vlády, instrukcí, mandátů a rámcových pozic na jednání relevantních pracovních skupin Rady či Evropské komise, sektorových formací Rady, účelově zřízených pracovních výborů a skupin, skupin členských států či bilaterálních jednání,
  v případě potřeby účast na jednáních těchto pracovních orgánů
 • jednání se zástupci orgánů veřejné správy i s relevantními partnery mimo veřejnou správu
 • příprava předsednictví ČR v Radě EU 2022

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který 

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[3]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[4] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[5];
 4. je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[6], obstará si jej služební orgán sám. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[7];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[8] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[9].

2. splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR:

     a. znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[10]; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[11]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

     b. způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené[12]; Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o jmenování na toto služební místo

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[13]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. května 2021. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU v Úřadu vlády ČR, čj. 14896/2021-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v českém jazyce.

 

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[2] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[5] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[6] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[7] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[8] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[9] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[10] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[11] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, ale úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí anebo bakalářský, magisterský nebo postgraduální studijní program v zahraničí, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání v zahraničí (např. maturitní zkouška) anebo diplom nebo jiný obdobný doklad, prokazující absolvování bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studijního programu v zahraničí. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[12] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[13] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty