Nabídka zaměstnání

30. 8. 2019 11:59

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení veřejných zakázek

služební poměr

Čj. 26757/2019-UVCR

Datum: 30. srpna 2019

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení veřejných zakázek

Označení služebního místa: vládní rada

Obory služby: 22. Legislativa a právní činnost, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu v oboru právo nebo ekonomie

Platová třída: 13.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. listopad 2019

Termín podání žádosti do: 30. září 2019

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých příkladů,
 • kompletní koordinace postupů veřejného zadavetele při zadávání veřejných zakázek za použití různých druhů zadávacího řízení, včetně přípravy veškerých dokumentů,
 • vypracování právních podkladů a stanovisek v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech,
 • řešení věcně a právně složitých případů v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech,
 • zpracování připomínek a stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům předloženým v rámci mezirezortního připomínkového řízení v oblasti veřejných zakázek a v souvisejících oblastech,
 • zajišťování a posuzování materiálů určených pro jednání vlády ČR v oblasti veřejných zakázek, včetně přípravy a odeslání povinných formulářů, a ve spisové službě,
 • poskytování metodické podpory v oblasti veřejných zakázek věcným útvarům,
 • spolupráce při přípravě vnitřních předpisů a postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvisejících oblastech,
 • vypracování připomínek a stanovisek k návrhům vnitřních předpisů,
 • spolupráce při přípravě vzorových dokumentů v oblasti administrace veřejných zakázek.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejné státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let;

c) je plně svéprávný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d) je bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám.
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

e) dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

2. splňuje jiné požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 
odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo ekonomie;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[8]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. září 2019. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení veřejných zakázek, čj. 26757/2019-UVCR. Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).
K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

 

Přílohy:

1) Žádost
2) Oznámení

 

 

Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník v Úřadu vlády ČR

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty