Nabídka zaměstnání

10. 8. 2018 10:02

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení boje s korupcí

služební poměr

Čj. 23264/2018-STA

Datum: 10. srpna 2018

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení boje s korupcí.

Označení služebního místa: vrchní vládní rada

Obory služby: 29. Legislativa a právní činnost, 77. Odborné zabezpečení činnosti vlády

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu v oboru právo

Platová třída: 14.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 1. říjen 2018

Termín podání žádosti do: 31. srpna 2018

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • podílí se na koncepční, metodické a koordinační činnosti při zpracování a provádění hodnocení dopadů regulace na úrovni ústředních správních úřadů a dalších ústředních orgánů státní správy zejména z hlediska hodnocení korupčních rizik,
 • zpracovává stanoviska k připravovaným legislativním a nelegislativním návrhům, zejména z hlediska možných korupčních rizik a hodnocení dopadů regulace
 • podílí se na fungování Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejich pracovních komisí
 • podílí se na zajištění činností vyplývajících z Etického kodexu a Intermího protikorupčního programu Úřadu vlády ČR,
 • provádí vzdělávání a školící činnost v oblasti hodnocení korupčních rizik a koordinace boje s korupcí na vládní úrovni
 • podílí se na zpracování zpráv o plnění úkolů obsažených v koncepčních materiálech z oblasti boje proti korupci,
 • podílí se na koordinaci činnosti jednotlivých rezortů v boji proti korupci a poskytuje jim v tomto směru metodickou podporu.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

a. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] nebo prostou kopii průkazu totožnosti, jenž musí být předložen před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b. dosáhl věku 18 let;

c. je plně svéprávný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];

d. je bezúhonný;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

e. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu v oboru právo;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 

f. má potřebnou zdravotní způsobilost;
Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[8]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. srpna 2018. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení boje s korupcí, čj. 23264/2018-STA.
Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny). K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty