Nabídka zaměstnání

10. 7. 2018 12:16

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva

služební poměr

Čj. 19968/2018-STA

Datum: 10. července 2018

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva v Odboru lidských práv a ochrany menšin.

Označení služebního místa: vrchní vládní rada

Obory služby: 29. Legislativa a právní činnost, 30. Lidská práva

Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu oboru v oblasti práva

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni a způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně Vyhrazené

Platová třída: 14.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaným den nástupu: 1. září 2018

Termín podání žádosti do: 1. srpna 2018

Způsoby podání žádosti:

 • poštou: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1
 • osobně: podatelna Úřadu vlády ČR
 • mailem s elektronickým podpisem: posta@vlada.cz
 • datovou schránkou: ID schránky ÚV ČR: trfaa33

Benefity

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě

 • Koncepční práci v oblasti lidských práv se znalostí Listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv a dokumentů, judikatury a odborné literatury a praktických mechanismů jejich aplikace se specializací na práva dítěte a vzdělávání,
 • podpoře činnosti Rady a jejich výborů v souladu se svým odborným zaměřením a analytické a odborné pomoci při přípravě jejich výstupů,
 • přípravě legislativních návrhů a dalších materiálů pro vládu ČR implementujících ochranu lidských práv do právního řadu ČR se specializací na práva dítěte a vzdělávání,
 • zpracovávání stanovisek k návrhům právních předpisů a jiným vládním materiálům z hlediska ochrany lidských práv se znalostí jejich výkladu ze strany Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a dalších aplikujících orgánů se specializací na práva dítěte a vzdělávání,
 • zpracování zprávy o stavu lidských práv v ČR a zpráv o plnění mezinárodních úmluv o lidských právech ze strany ČR,
 • komunikaci s českými i mezinárodními orgány v oblasti lidských práv a zodpovídání jejich dotazů na ochranu a implementaci lidských práv v ČR v českém či anglickém jazyce se specializací na práva dítěte a vzdělávání,
 • organizování akcí pořádaných Sekcí pro lidská práva k jednotlivým otázkám lidských práv,
 • vyřizování individuálních podání týkajících se ochrany lidských práv a práv osob obecně, se specializací na práva dítěte a vzdělávání a
 • další související odborné činnosti v oblasti lidských práv.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;'
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1] nebo prostou kopií průkazu totožnosti; jenž musí být předložen před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[2] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[7].

2. splňuje požadavky stanovené služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

 1. znalost angličtiny odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[8];
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[9]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;
 2. odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru v oblasti práva;
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo). Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
 3. způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené[10];
  Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené zajistí úřad sám na základě žádosti žadatele nejpozději před vydáním rozhodnutí o zařazení na toto služební místo.

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[11]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 1. srpna 2018. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat a Výběrové řízení na služební místo vrchní vládní rada v oddělení sekretariátu Rady vlády pro lidská práva, čj. 19968/2018-STA.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny). K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis.

Přílohy:

1) Žádost

2) Oznámení

 

 


[1] Čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[2] Zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka musí vykonat u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku.

[3] Čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[8] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

[9] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, ale úspěšně absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí anebo bakalářský, magisterský nebo postgraduální studijní program v zahraničí, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání v zahraničí (např. maturitní zkouška) anebo diplom nebo jiný obdobný doklad, prokazující absolvování bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studijního programu v zahraničí. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

[10] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty