Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 9. 2019 9:32

Činnost Českého olympijského výboru

Žádost o poskytnutí informací týkajících se účasti státu v Českém olympijském výboru. a jeho zastupování v mezinárodním olympijském hnutí.

Vážení,

Úřad vlády ČR obdržel Vaši elektronickou žádost ze dne 27. srpna 2019 o poskytnutí informací, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jež jste formulovali níže uvedeným způsobem:

  1. Kdy vláda České republiky podle zákona 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podle § 30, odst. 2., schválila účast státu ve spolku Český olympijský výbor (ČOV) IČO 48546607, Sídlo: Benešovská 1925/6, 10100, 101 00 Praha? O tuto informaci Vás žádám vzhledem k faktu, že výše uvedenou skutečnost uvádí Český olympijský výbor ve svých stanovách. V článku 3.4. Stanov ČOV (https://www.olympic.cz/upload/files/Stanovy-COV-18-4-2018.compressed.pdf) je, že jsou členy tohoto spolku také organizační složky státu, konkrétně se jedná o Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Podle veřejných informací (https://www.olympic.cz/text/16--plenum) v orgánech spolku Ministerstvo obrany zastupuje Kateřina Neumanová, Ministerstvo vnitra Jiří Zmatlík. Zaměstnanec Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ing. Zdeněk Bříza byl dokonce podle notářského zápisu [NZ 32/2017] ze dne 16. 1. 2017, uloženého ve Sbírce listin veřejného rejstříku právnických a fyzických osob spolku Český olympijský výbor, zvolen dne 16.1.2017 předsedou revizní komise Českého olympijského výboru.
  2. Dále Vás žádám o zpřístupnění informace, kdy vláda České republiky schválila podle zákona 219/2000 Sb. to, že ČOV zastupuje Českou republiku? Neboť v článku 1. odstavec 5. Stanov ČOV se uvádí, že ČOV zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí a zabezpečuje reprezentaci České republiky na olympijských hrách a dalších akcích organizovaných MOV a národními olympijskými výbory.

Obecně lze k bodu 1. Vaší žádosti uvést, že Vámi zmiňovaná ministerstva se stala členy Českého olympijského výboru na základě ustavující listiny a Usnesení ustavujícího plenárního zasedání Českého olympijského výboru dne 21. prosince 1992, tedy ještě za federálního uspořádání republiky. V roce 1992 nebyl zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku“)účinný. Každá právní norma pak ze zásady působí do budoucna, nikoliv zpětně, z čehož vyplývá, že s nabytím účinnosti zákona o majetku nebylo nutné členství zmíněných ministerstev v Českém olympijském výboru ve smyslu zákona o majetku jakkoliv aprobovat.

K bodu 2. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že vláda se účastí státu v Českém olympijském výboru ve smyslu zákona o majetku nezabývala a Úřad vlády nedisponuje žádným usnesením vlády, jež by takovou účast s odkazem na zákon o majetku potvrzovalo. Dalšími informacemi v této věci Úřad vlády ČR nedisponuje. Pro případné další informace si Vás dovoluji odkázat na věcně příslušné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, případně Ministerstvo obrany.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter