Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

20. 9. 2019 14:22

Činnost Vládního výboru pro personální nominace

Žádost o informace týkající se činnosti Vládního výboru pro personální nominace ve věci nominace členů dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 20. srpna 2019 Vaši elektronickou žádost, doplněnou dne 27. srpna 2019, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o níže uvedené informace týkající se činnosti Vládního výboru pro personální nominace:

  1. Členové dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. (současných i minulých), kteří byli nominováni Výborem a zvoleni do dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. (s tím, že v případě velkého množství těchto osob, nominovaných a zvolených, omezte informace na časově poslední tři osoby),
  2. osoby, které byly nominovány Výborem do dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s., avšak členy dozorčí rady společnosti se nakonec nestaly (s tím, že v případě velkého množství těchto osob, nominovaných ale nezvolených, omezte informace na časově poslední tři osoby),
  3. osoby, které byly navrhovány na nominaci Výborem do dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s., avšak ve výsledku nebyly Výborem nominovány (s tím, že v případě velkého množství těchto osob, neúspěšných v nominaci, omezte informace na časově poslední tři osoby).“

K Vaší žádosti o informace si dovoluji uvést, že v souladu se statutem a jednacím řádem Vládního výboru pro personální nominace (oba dokumenty jsou dostupné na internetových vládních stránkách: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vladni-vybor-pro-personalni-nominace-117326/), Vládní výbor pro personální nominace pouze doporučuje předkladateli vyslovit s konkrétní navrhovanou osobou souhlas či nesouhlas. Informace, které navrhované osoby Vládní výbor pro personální nominace doporučil schválit či neschválit, jsou pak dostupné ve formě písemných zápisů na internetových vládních stránkách: http://www.vlada.cz/cz/ppov/personalni-nominace/zapisy-z-jednani/, a to od roku 2014 do současnosti. 

Pro Vaši informaci si dovoluji dodat, že se všemi navrhovanými osobami do dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. od roku 2014 vyslovil Vládní výbor pro personální nominace souhlas, přičemž v rámci tří posledních nominací do dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s. byly doporučeny Vládním výborem pro personální nominace na základě návrhu Ministerstva financí jakožto předkladatele následující osoby: Dne 29. května 2019 pan Petr Polák, MBA, dne 13. července 2018 pan Ing. Jan Vaněček, dne 15. června 2018 pan doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., pan JUDr. Zdeněk Černý, MBA a pan Ing. Karel Tyll.

V souladu s výše uvedeným Vládní výbor pro personální nominace, potažmo Úřad vlády ČR, informacemi, které doporučené osoby se staly nebo nestaly členy dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s., nedisponuje. Z toho důvodu část bodu 1. Vaší žádosti, jaké osoby byly zvoleny do dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s., a Vaši žádost v bodu 2. s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona odkládám. Doporučuji Vám obrátit se s Vaší žádostí přímo na věcně příslušného předkladatele.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter