Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 10. 2016 16:41

Informace k objektu Jeseniova č.p. 786, Praha - Žižkov

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k využití objektu Jeseniova č.p. 786, Praha - Žižkov

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 29. září 2016 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), jímž žádáte o poskytnutí níže uvedených informací.

1) Jestli nějaká organizační složka státu projevila zájem o využití budovy v ulici Jeseniova 786/60,130 00 Praha 3 – Žižkov.
2) Dokdy mohou organizační složky státu zájem projevovat.
3) Kdy případně bude Vládní dislokační komise jednat o této budově.

K bodu 1) Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že ze stanoviska č. 33/2014 Vládní dislokační komise  a rozhodnutí č. 21/2016 Vládní dislokační komise vyplývá, že zájem o využití objektu Jeseniova č.p. 786, Praha – Žižkov projevily Generální inspekce bezpečnostních sborů a Ministerstvo práce a sociálních věcí.  K tomuto bodu si níže dovoluji uvést následující.

Dne 18. prosince 2014 Vládní dislokační komise na své schůzi projednala a posoudila společný návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Generální inspekce bezpečnostních sborů na dispozici s objektem Jeseniova č.p. 786, Praha – Žižkov ve vlastnictví České republiky, formou nakládání mezi organizačními složkami ve prospěch Generální inspekce bezpečnostních sborů, ke dni 31. ledna 2015. Zároveň Vládní dislokační komise uložila Generální inspekci bezpečnostních sborů zajistit zpracování a předložit Vládní dislokační komisi do 31. prosince 2016 materiál o využití objektu Jeseniova č.p. 786, Praha – Žižkov (Stanovisko č. 33/2014).

Dne 15. března 2016 Vládní dislokační komise projednala a  vzala na vědomí na svém zasedání materiál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových „Revokace záměru změny příslušnosti hospodařit s objektem Jeseniova č.p. 786/60, Praha – Žižkov“ Vládní dislokační komise zároveň zrušila stanovisko č. 33/2014 Vládní dislokační komise ze dne 18. prosince 2014 (Rozhodnutí č. 12/2016).

Dne 22. března 2016 Vládní dislokační komise následně projednala na svém zasedání materiál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových „Změna příslušnosti hospodařit s objektem Jeseniova 786/60, Praha – Žižkov“ ve prospěch Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že objekt se stane objektem administrativním a uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí zpracovat a předložit Vládní dislokační komisi v termínu do 31. prosince 2016 materiál o využití objektu Jeseniova 786/60, Praha – Žižkov. (Rozhodnutí č. 21/2016).

Dne 1. června 2016 Vládní dislokační komise projednala na svém zasedání materiál Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových „Revokace záměru změny příslušnosti hospodařit s objektem Jeseniova č.p. 786/60, Praha – Žižkov“ a zrušila rozhodnutí č. 21/2016 Vládní dislokační komise ze dne 22. března 2016, jímž bylo rozhodnuto o udělení souhlasu se změnou právních poměrů u objektu Jeseniova 786/60, Praha – Žižkov, ve vlastnictví České republiky a příslušností hospodařit ve prospěch Ministerstva práce a sociálních. Současně Vládní dislokační komise konstatovala, že nedošlo ke změně objektu na objekt administrativní (Rozhodnutí č. 41/2016).

Výše uvedené dokumenty Vládní dislokační komise naleznete na internetové stránce: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=164. Pro další informace si Vám dovoluji doporučit případně obrátit se na věcně příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

K bodu 2) Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že postavení Úřadu vlády ČR je upraveno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Jemu je svěřeno plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů. Z výše uvedeného je zřejmé, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu vlády ČR, neboť se dotazujete na informace související s činností Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Z tohoto důvodu Vaši žádost o informace s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona, částečně odkládám. Dovoluji si Vám doporučit obrátit se s Vaší žádostí přímo na věcně příslušný Úřad pro zastupování ve věcech majetkových.

K bodu 3) Vaší žádosti si dovoluji uvést, že zatím není znám termín, kdy bude Vládní dislokační komise o budově v ulici Jeseniova č.p. 786/60, 130 00 Praha – Žižkov dále jednat.

S pozdravem


Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter