Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 9. 2019 9:46

Informace týkající se eKLEPu

Žádost o informace týkající se elektronické knihovny legislativního procesu eKLEP.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 20. srpna 2019 Vaše elektronické podání, doplněné dne 29. srpna 2019, s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), ve kterém jste žádal v bodech 1) až 6) o poskytnutí informací týkajících se elektronické knihovny EKLEP.

K bodu 1) Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že do elektronické knihovny legislativního procesu (dále jen „eKLEP“) mají přístup subjekty, jež splňují podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidlech vlády, v čl. II Jednacího řádu vlády a v čl. 8, 11 a 15 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv a s obecně závaznými právními předpisy.

K bodu 2) Vaší žádosti si pro Vaši informaci dovoluji uvést, že jednotlivé subjekty s přístupem do eKLEP nejsou v informačním systému ODok dále řazeny ani tříděny do konkrétních kategorií, nejsou o nich v tomto smyslu vedeny žádné číselné statistiky a jejich počet se navíc průběžně mění, a to v souladu s Legislativními pravidly vlády, Jednacím řádem vlády, Směrnicí vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv a s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

K bodu 3) Vaší žádosti si dovoluji uvést, že subjekty mající přístup do eKLEP jsou určeny v souladu s čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidlech vlády, čl. II Jednacího řádu vlády a čl. 8, 11 a 15 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv a s obecně závaznými právními předpisy. Konkrétní subjekty mající přístup do eKLEP schvaluje Úřad vlády České republiky v souladu se svým vnitřním organizačním řádem.

K bodu 4) Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že obsah dokumentů vložených do eKLEP není pro subjekty mající přístup do eKLEP nikterak omezován, s výjimkou přístupu k materiálům se zahraničním prvkem (mezinárodní smlouvy, Směrnice pro sjednávání mezinárodních smluv a nelegislativní materiály se zahraničním prvkem), a to z důvodu ochrany zahraničněpolitických zájmů České republiky. Plný přístup k těmto materiálům se zahraničním prvkem mají jen subjekty, jichž se příslušný dokument týká (tzv. zúčastněné subjekty), a to v souladu se Směrnicí vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv a Jednacím řádem vlády.

K bodu 5) Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že počet oprávněných uživatelů (fyzických osob) eKLEP se neustále dynamicky mění podle požadavků správců jednotlivých subjektů majících přístup do eKLEP a to i několikrát denně, není tudíž možné poskytnout jejich relevantní počet. Jednotliví uživatelé navíc nejsou nikterak evidováni podle druhu jejich pracovních vztahů k subjektům, jež za ně žádají o zřízení jejich individuálního přístupu do elektronické knihovny eKLEP.

K bodu 6) Vaší žádosti si dovoluji uvést aktuální seznam připomínkových míst v eKLEP: Asociace krajů České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace samostatných odborů, Akademie věd České republiky, Bezpečnostní informační služba ČR, Český báňský úřad, Českomoravská konfederace odborových svazů, Česká národní banka, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Družstevní asociace ČR, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Grantová agentura ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR - Zmocněnec vlády pro lidská práva, Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility, Agrární komora České republiky, Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Exekutorská komora, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Komora patentových zástupců ČR, Komora veterinárních lékařů ČR, Notářská komora ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad Zlínského kraje, Konfederace umění a kultury, Kancelář veřejného ochránce práv, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Hlavní město Praha, Kancelář Poslanecké sněmovny, Poslanecká sněmovna - zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Kancelář Senátu, Senát - zahraniční výbor, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Technologická agentura, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro technickou normalizaci‚ metrologii a státní zkušebnictví, Úřad národní rozpočtové rady, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Úřad průmyslového vlastnictví, Ústavní soud, Ústav pro studium totalitních režimů, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Úřad pro zahraniční styky a informace ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády.

Aktuální platné znění Legislativních pravidel vlády, Jednacího řádu vlády a Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv jsou dostupná na internetové adrese: https://help.odok.cz/katalog-produktu/dulezite-predpisy.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter