Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

18. 8. 2022 14:20

Informace týkající se poradního orgánu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se Výboru pro personální nominace

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 28. července 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste formuloval následovně:

V poskytnuté informaci, zveřejněné na webových stránkách Úřadu vlády dne 18. 7. 2022 uvádíte, že Výbor pro personální nominace od svého vzniku posuzoval 192 nominací, z toho 188 doporučil a 4 nedoporučil. Dále uvádíte, že pouze v 1 případě došlo k tomu, že by byla osoba jmenována i přes nedoporučující stanovisko Výboru.

Na webu Úřadu vlády je nicméně zveřejněno pouze 153 zápisů z jednání, nikoliv 189.

Žádám Vás proto o informaci, z jakého důvodu nedošlo ke zveřejnění zápisů z jednání o zbylých 36 nominacích, případně, kde lze tyto zápisy nalézt.

V reakci na Vaši žádost Vám sděluji, že záznamy z jednání Výboru pro personální nominace (dále jen „Výbor“) jsou na webových stránkách vlády České republiky zveřejňovány, pokud jednotlivá ministerstva informují předsedu Výboru prostřednictvím sekretariátu Výboru o jmenování nebo navržení nominované osoby do funkce v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon). Pakliže některé z ministerstev o této skutečnosti Výbor neinformuje, není ani zveřejňován záznam z tohoto jednání Výboru na webových stránkách vlády České republiky. 

Informaci o jmenování nebo navržení nominované osoby lze v souladu s výše citovaným ustanovením nalézt na internetových stránkách příslušných ministerstev. 

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter