Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 10. 2022 11:26

Informace týkající se poskytnutí materiálu

Žádost o poskytnutí Plánu legislativních prací vlády a výhled legislativních prací vlády

Vážený pane magistře,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 22. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně:

Nadepsaný orgán veřejné moci, jako povinný subjekt podle § 2 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), touto cestou zdvořile žádám o poskytnutí každého schváleného plánu legislativních prací vlády od roku 1989 do současnosti, který není zveřejněn na webových stránkách vlada.cz, tj. každého schváleného plánu legislativních prací rady vlády od roku 1989 do roku 2011 včetně.“

V reakci na Vaši žádost si dovoluji sdělit, že Plán legislativních prací vlády a výhled legislativních prací vlády v dnešní podobě byly poprvé přijaty usnesením vlády ze dne 30. září 1998 č. 632, tedy krátce po jmenování nové vlády vzešlé z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která si do svého programového prohlášení vetkla mj. i závazek zpracovat v rámci přestavby právního řádu komplexní plán legislativní činnosti na období čtyř let. Citovaným usnesením vlády byl schválen Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 1998 a na rok 1999 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2000 až 2002. Do té doby předchozí vlády pravidelně schvalovaly plány své činnosti na jedno pololetí a s výhledem na pololetí následující, které zahrnovaly jak úkoly legislativní, tak nelegislativní povahy.

Plány legislativních prací za jednotlivé roky lze nalézt na následujících odkazech:

Usnesení vlády ze dne 28. června 1999 č. 660 (zpřesněný Plán legislativních prací vlády na 2. pololetí 1999)
https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/69743D5679E7AAFCC12571B60070F0B0

Usnesení vlády ze dne 22. prosince 1999 č. 1350 (Plán legislativních prací vlády na rok 2000)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/E5DAD50303B65B19C12571B6006C27A4

Usnesení vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298 (Plán legislativních prací vlády na rok 2001)

https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/1A766BC3B34673DFC12571B600709B48

Usnesení vlády ze dne 19. prosince 2001 č. 1355 (Plán legislativních prací vlády na rok 2002)

https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/732D40D698335D25C12571B6006D228B

Usnesení vlády ze dne 14. října 2002 č. 992 (Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2002)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/B94BDCEB42B35E57C12571B6006CA021

Usnesení vlády ze dne 8. ledna 2003 č. 8 (Plán legislativních prací vlády na rok 2003)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/EFCD7E12F7FA347DC12571B60070FC00

Usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 2 (Plán legislativních prací vlády na rok 2004)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/4D61E0FBE5ECA19AC12571B6006BA43A

Usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1157 (Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2004 a na rok 2005)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web/cs?Open&2004&11-24

Usnesení vlády ze dne 21. prosince 2005 č. 1651 (Plán legislativních prací vlády na rok 2006)- tvoří přílohu této odpovědi

Usnesení vlády ze dne 16. května 2007 č. 500 (Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A5D1931221AB868BC12572D70023D89D/$FILE/w070516a.0500.pdf

Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2008 č. 34 (Plán legislativních prací vlády na rok 2008)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/AA8C92CD26A785E0C12573D10029CA2A/$FILE/34%20příloha%20w080116a.0034.pdf

Usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1582 (Plán legislativních prací vlády na rok 2009)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/8A1915567A59091AC1257528004730A3/$FILE/1582%20příloha%20w081216a.1582.pdf

Usnesení vlády ze dne 9. února 2009 č. 175 (změna Plánu legislativních prací vlády na rok 2009) https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/813889E9A7A4AA9EC125755B00460A14/$FILE/175%20příloha%20w090209a.0175.pdf

Usnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1567 (Plán legislativních prací vlády na rok 2010)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/8D60DD5EAF8DB8B2C12576AA006AD99A/$FILE/1567%20příloha%20w091221a1567.pdf

Usnesení vlády ze dne 26. ledna 2011 č. 69 (Plán legislativních prací vlády na rok 2011)

https://kormoran.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/7F6EA75AB33B2514C1257823002F78DE/$FILE/69%20příloha%20w110126a.0069.pdf

Ke zbývající části žádosti týkající se Plánu legislativních prací vlády za období 1989-první pololetí roku 1999 si Vám dovoluji sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude taktéž zasláno do Vaší datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha:
Příloha č. 1 – Plán legislativních prací vlády na rok 2006


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty