Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 10. 2022 9:19

Informace týkající se právních předpisů

Žádost o poskytnutí informace týkající se právních předpisů vztahujících se k povinným lékařským prohlídkám

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 13. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prosím o informaci, zda v současné době je v platnosti zákonná norma, která nařizuje při oční prohlídce důchodce za účelem prodloužení řidičského oprávnění vyšetření na perimetru.“

K Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) stanoví, že pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

 a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

 b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

 c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,

 d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,

 e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

Podle § 87 odst. 2 a odst. 3 zákona o silničním provozu je osoba uvedená v odstavci 1 povinna podrobit se před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 vstupní lékařské prohlídce, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně a držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Ustanovení § 87 odst. 4 zákona o silničním provozu stanoví, že posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech určit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou výše uvedené lhůty.

 Z § 87 odst. 5 zákona o silničním provozu plyne, že je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

Rozsah pravidelné lékařské prohlídky upraví prováděcí právní předpis, jak je stanoveno v § 87 odst. 7 zákona o silničním provozu.

Výše uvedeným prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). Ustanovení § 6 odst. 1 a odst. 2 předmětné vyhlášky stanoví, že nezbytným rozsahem lékařské prohlídky a pravidelné lékařské prohlídky je

a) zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují; nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují, jsou stanoveny v příloze č. 3,

b) komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti  a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemoci uvedené v příloze č. 3,

c) další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále jen „odborné vyšetření“) vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u posuzované osoby je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, nebo zjistit stadium nemoci uvedené v příloze č. 3, nebo jiné nemoci, které by mohly omezovat zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel,

d) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem vždy, pokud posuzovaná osoba je v soustavné péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc uvedenou v příloze č. 3 nebo jinou nemoc, která vylučuje nebo omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, jestliže je tato skutečnost posuzujícímu lékaři známa,

e) odborné vyšetření ošetřujícím lékařem neurologem vyžádané posuzujícím lékařem u posuzovaných osob trpících epilepsií nebo jinými poruchami vědomí nebo v případě podezření na tyto nemoci; při odborném vyšetření je hodnocen vždy stav epilepsie nebo jiných poruch vědomí, klinická forma a postup nemoci, dosavadní léčba a její výsledky, včetně rizika opakování epileptického záchvatu nebo poruchy vědomí.

Z § 6 odst. 2 výše popsané vyhlášky plyne, že odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby k řízení motorových vozidel.

Z výše uvedeného plyne, že součástí pravidelné lékařské prohlídky je i orientační vyšetření zorného pole, na které se v žádosti dotazujete, přičemž provedení tohoto odborného vyšetření může nařídit posuzující lékař, pokud je to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti posuzované osoby.

Doporučuji, abyste se v případě žádosti o poskytnutí bližších informací v této věci obrátil na věcně příslušné Ministerstvo zdravotnictví, které je podle § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy mimo jiné pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví a poskytovatele zdravotních služeb v přímé řídící působnosti.

Dále považuji za vhodné Vás upozornit na skutečnost, že Vaše žádost neobsahuje veškeré údaje, jež podle § 14 odst. 2 zákona o informacích obsahovat má. Jak je stanoveno v § 14 odst. 2 zákona o informacích, fyzická osoba je povinna uvést v žádosti o informace nejen jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li osoba přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, ale i datum narození. Datum Vašeho narození jste však v žádosti neuvedl. Dovoluji si Vám proto do budoucna doporučit uvádět v souladu s § 14 odst. 2 zákona o informacích úplné údaje, neboť uvedený nedostatek může v některých případech bránit postupu vyřízení žádosti, zejména pokud je nezbytné žádost z určitého důvodu, byť i částečně, odmítnout.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního
zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter