Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 11. 2022 12:22

Informace týkající se právních předpisů ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se nařízení vlády

Vážení,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 20. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla formulována níže uvedeným způsobem.

„Žádáme o informaci, zda někdo někdy navrhl, aby vláda takové nařízení (aby se všechny orgány veřejné správy řídily stanovisky vydanými MV podle § 12 odst. 2 a 3 kompetenčního zákona) vydala, a zda se vláda takovým návrhem zabývala, popř. s jakým výsledkem. Dále žádáme o informaci, kdo všechno a jakým způsobem může takový návrh učinit.“

K Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že Úřad vlády jako povinný subjekt neeviduje návrh Vámi popsaného nařízení.

Dále uvádím, že pravomoc vlády vydávat nařízení vychází z čl. 78 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, který stanoví: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády“. Návrh nařízení vlády může předložit člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, jež jsou vyjmenovány v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Pro úplnost si dovoluji sdělit, že postupy a pravidla schvalování nařízení vlády se řídí zejména Legislativními pravidly vlády a Jednacím řádem vlády v jejich platném a účinném znění.

S pozdravem

 

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter