Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

7. 10. 2022 13:08

Informace týkající se Úřadu vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících rozpočtu Úřadu vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 12. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně:

„1)Od 1.9.2022 došlo k navýšení platových tarifů o 10 % dle Nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Žádám Vás tímto o informaci, zda byl ve Vašem úřadu navýšen rozpočet na platy o patřičný finanční obnos, tj. 10 % platového tarifu?

2)Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10 %, pak se dále ptám, o kolik procent byl rozpočet určený na platy navýšen? Jakým způsobem zajistíte v rozpočtu chybějící částku, aby bylo možné zachovat stávající výši kvartálních odměn? V opačném případě by došlo k situaci, kdy zaměstnancům by reálně plat zvýšen nebyl, když to, co dostanou přidáno v tarifní složce platu, by jim bylo odňato např. z kvartálních odměn.

3)Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10%, pak se dále ptám, jaké konkrétní kroky Váš úřad provedl proto, aby zajistil navýšení svého rozpočtu na platy, aby zaměstnanci úřadu mohli dostat reálně přidáno.

4)Kdo z osob, které měly schvalovat Nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně tedy Nařízení vlády č. 264/2022, hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování?

5) Jakým způsobem a v jakém rozsahu Vláda ČR zajistila navýšení prostředků na platy zaměstnanců v jednotlivých rozpočtech těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zaměstnance, jichž se navýšení platových tarifů? Pokud by nedošlo k navýšení prostředků v jednotlivých rozpočet, pak by zaměstnanci přidáno nedostali. Aktuální množství prostředků na platy by se pouze přerozdělilo, a to způsobem kdy by paradoxně mohlo dojít k navýšení platů méně schopných zaměstnanců, kteří nepobírají kvartální či jiné odměny z důvodu např. své výkonnosti.“


V reakci na otázky č. 1 – č. 3 si Vám dovoluji sdělit, že Úřad vlády dle vývoje čerpání rozpočtu průběžně zapojuje nároky z nespotřebovaných výdajů, čímž navyšuje konečný rozpočet na platy včetně příslušenství.

K otázce č. 4 Vaší žádosti uvádím, že schůzi vlády konanou dne 31. srpna 2022 řídil předseda vlády a projednávání předmětného bodu jednání bylo přítomno 16 členů vlády, z nichž všichni hlasovali pro schválení tohoto bodu jednání. Uvedený údaj potvrzuje rovněž záznam z jednání schůze vlády České republiky konané dne 31. srpna 2022, viz https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-08-31.

Ke zbývající části žádosti, tedy částečně k otázce č. 4 a otázce č. 5, si Vám dovoluji sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude zasláno do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu pro doručování.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

v. z. Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter