Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 10. 2022 10:15

Informace týkající se Úřadu vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících rozpočtu Úřadu vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 23. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kde žádáte o poskytnutí doplňujících informací k Vaší žádosti podle zákona o informacích ze dne 12. září 2022 týkající se navýšení rozpočtu Úřadu vlády.

K Vaší doplňující otázce, zda „Představují "nároku z nespotřebovaných výdajů" dostatek finančních prostředků, aby bezezbytku pokryly navýšení platů? Z předloženého chápu, že rozpočet Úřadu vlády ČR navýšen jako celek nebyl, ale rozpočet na platy ano - prosím o potvrzení této informace.“ si dovoluji potvrdit, že rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády navýšen nebyl, ale rozpočet na platy zaměstnanců v rámci této kapitoly ano.

K Vaší další otázce týkající se výhledu rozpočtu Úřadu vlády na rok 2023 si dovoluji uvést, že usnesením vlády ze dne 26. září 2022 č. 808 vláda schválila návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023. Z návrhu je zřejmé, že v kapitole 304 - Úřad vlády byl rozpočet na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci oproti roku 2022 navýšen. Bližší informace k návrhu tohoto zákona lze nalézt na webových stránkách vlády České republiky na tomto odkazu Materiál - Portál Aplikace ODok. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 byl dne 30. září 2022 předložen vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Tento zákon v současné době prochází legislativním procesem, jeho znění tedy není definitivní a z toho důvodu není možné poskytnout detailní informace k jeho obsahu, které požadujete.

K Vašim doplňujícím dotazům k otázkám č. 4 a č. 5 žádosti ze dne 12. září 2022 sděluji, že k těmto již byla vyhotovena odpověď, která Vám byla odeslána dne 22. září 2022 prostřednictvím elektronické pošty a zároveň rozhodnutí o odmítnutí části Vaší žádosti z téhož dne, které Vám bylo odesláno prostřednictvím poštovních služeb na Vámi uvedenou adresu pro doručování.

Nad rámec Vaší žádosti si dovoluji doplnit, že odpověď, ve které Vám byly informace částečně poskytnuty, Vám byla zaslána prostřednictvím elektronické pošty, neboť v tomto případě tento způsob doručení právní předpisy umožňují. Rozhodnutí je však nezbytné vždy zaslat takovým způsobem, aby byl odesílatel schopen zjistit, zda a kdy bylo rozhodnutí žadateli doručeno. I vzhledem k této skutečnosti je jedním z nezbytných údajů, které podle § 14 odst. 2 zákona o informacích má žádost o poskytnutí informací obsahovat, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li osoba přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Rozhodnutí má být zasláno do vlastních rukou prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, pokud ji však žadatel nemá zřízenu, lze je doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Na žádost adresáta může být případně rozhodnutí zasláno i na elektronickou adresu (tj. prostřednictvím emailu). V případě doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát datovou zprávou podepsanou adresátem, tj. uznávaným elektronickým podpisem. Vzhledem k tomu, že nemáte zřízenu datovou schránku ani nedisponujete uznávaným elektronickým podpisem, bylo Vám rozhodnutí zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter