Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

14. 9. 2022 15:03

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se příspěvku na stravu pro zaměstnance Úřadu vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 27. srpna 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následujícím způsobem:

„Tímto žádám dle výše uvedeného zákona o sdělení následujících informací:

- Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu. V případě, že ano, sdělte prosím výši stravenkového paušálu na osobu/odpracovaný den.

- Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenky. V případě, že ano, sdělte prosím hodnotu stravenky, částku, kterou se podílíte jako zaměstnavatel na této stravence a částku, kterou se podílí na této stravence zaměstnanec.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že Úřad vlády zajišťuje svým zaměstnancům stravu primárně formou závodního stravování. V rámci závodního stravování přispívá Úřad vlády zaměstnanci na 1 hlavní jídlo denně, a to částkou 20 Kč z Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“). V případě, že zaměstnanec prokáže potvrzením od lékaře nemožnost stravování v závodní jídelně ze zdravotních důvodů nebo je dislokován na pracovišti bez možnosti využití závodního stravování, má nárok na stravenku v hodnotě 90 Kč/pracovní den. V tomto případě hradí zaměstnavatel částku ve výši 69,50 Kč a zaměstnanec ve výši 20,50 Kč. Částka hrazená zaměstnavatelem se skládá z příspěvku zaměstnavatele a příspěvku z FKSP.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter