Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

1. 11. 2022 13:50

Informace týkající se vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se nařízení vlády České republiky

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 19. října 2022 Vaši písemnou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou jste formuloval následovně:

„Poskytnutí informace, a sice nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a informace, zdali se toto nařízení vztahuje na užívání stolní lampičky v VTOS, nebo nikoliv a jde jen o stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí na výrobu věcí, ne spotřební výrobek z kusu plastiku.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji jako přílohu této odpovědi zaslat nařízení vlády požadované ve Vaší žádosti.

Pro úplnost uvádím, že předkladatelem předmětného nařízení vlády bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. S ohledem k této skutečnosti si Vám dovoluji sdělit následující. Působnost Úřadu vlády vymezuje § 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), podle něhož Úřad vlády plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda.

Úřad vlády odborně zabezpečuje činnost vlády jako celku, nezabezpečuje však činnosti jednotlivých jejích členů, jimž odborné zabezpečení poskytují jimi řízená ministerstva. Rozsah poskytovaného odborného zajištění činnosti vládě Úřadem vlády a tím i rozsah této oblasti působnosti Úřadu vlády je tedy přísně limitován, přičemž zásadně do jeho vymezení nelze zahrnout oblasti činnosti veřejné správy, jež spadají do působnosti konkrétních ministerstev.

K části Vaší žádosti týkající se poskytnutí bližších informací k nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, si proto dovoluji uvést, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu vlády, neboť předmětná problematika, jak plyne z výše uvedeného, se primárně týká věcně příslušného Ministerstva práce a sociálních věcí. Z tohoto důvodu Vaši žádost o informace s odvoláním na § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích, odkládám.

Vzhledem k výše uvedenému a i s ohledem na nutnost zachování jednotné informační linie a nezbytnost zabezpečit přenos spolehlivých a ověřených informací považuji za vhodné Vám doporučit, abyste se s Vaší žádostí obrátil na věcně příslušné ministerstvo.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Přílohy:

Příloha č. 1 – nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty