Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

24. 10. 2022 14:40

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se bezpečnosti a ochrany utajovaných informací v Úřadu vlády.

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 26. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se bezpečnosti a ochrany utajovaných informací v Úřadu vlády.

V reakci na otázku uvedenou v bodě a) Vaší žádosti si Vám dovoluji jako přílohy této odpovědi zaslat požadované materiály.

K otázkám popsaných v bodech b) – d) si dovoluji sdělit následující.

Problematiku bezpečnosti a ochrany utajovaných informací, informační bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti a personální bezpečnosti má v gesci Oddělení vnitřní bezpečnosti. Oddělení disponuje k zajištění uvedené činnosti 9 zaměstnanci, rozpětí jejich platových tříd činí od 9. platové třídy do 14. platové třídy a rozpětí stupně utajení je stanoveno od D (Důvěrné) do PT (Přísně tajné).

Oblast vnější bezpečnosti (boje s dezinformacemi) zajišťuje Oddělení strategické komunikace se 4 zaměstnanci. Rozpětí jejich platových tříd se pohybuje od 13. platové třídy do 14. platové třídy a stupeň utajení není stanoven.

Problematika krizového řízení patří do gesce Oddělení vnitřní bezpečnosti, kde tuto agendu zajišťují 3 zaměstnanci, rozpětí jejich platových tříd činí od 12. platové třídy do 14. platové třídy a stupeň utajení je stanoven na PT (Přísně tajné), a rovněž do gesce Odboru bezpečnostních politik, kde tuto činnost zajišťuje 5 zaměstnanců. Rozpětí jejich platových tříd se pohybuje od 13. platové třídy do 15. platové třídy a rozpětí stupně utajení je stanoveno od T (Tajné) do PT (Přísně tajné).

Pro úplnost pak nad rámec žádosti doplňuji, že vláda usnesením ze dne 2. března 2022 č. 153 rozhodla o zřízení funkce zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, který působí při Úřadu vlády jako poradní orgán vlády a jeho úkolem je především komunikovat s příslušnými ministry a vedoucími pracovníky orgánů státní správy a spolupracovat se složkami státu, které se zabývají oblastmi médií a dezinformací, a slaďovat jejich činnost. Usnesením vlády ze dne 23. března 2022   č. 232 byl zmocněncem pro oblast médií a dezinformací jmenován Ing. Michal Klíma. Statut vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací také zasíláme jako přílohu této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

 

Příloha:

Příloha č. 1 - Oddělení strategické komunikace (organizační řád)
Příloha č. 2 - Oddělení vnitřní bezpečnosti (organizační řád)
Příloha č. 3 - Odbor bezpečnostních politik (organizační řád)
Příloha č. 4 - Statut vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací
 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty