Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 1. 2023 10:35

Informace týkající vlády České republiky

Žádost o poskytnutí informací týkajících se funkce vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 3. ledna 2023 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně.

Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o kompletní informaci o funkci vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací – tedy kdo ji vytvořil, co má na starosti, kolik má zmocněnec k dispozici spolupracovníků, čím se zabývá, jaké má pravomoci a jaký je měsíční plat tohoto zmocněnce.

Dále žádám o informaci, jaká je podle vlády definice termínu “dezinformace”, když k tomuto tématu vytvořil zmocněnce a zabývá se jím na vládní úrovni.

Můžete mi sdělit, proč používáte termín „dezinformace“ (dokonce v názvu funkce státního úředníka), když zřejmě neumíte definovat jeho obsah?

V reakci na otázky týkající se vytvoření funkce vládního zmocněnce pro oblast medií a dezinformací, vymezení oblasti jeho působnosti a jeho pravomocí si dovoluji zaslat usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 153, kterým vláda schválila vytvoření této funkce, a to včetně přílohy, kterou tvoří Statut vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, z něhož je zřejmá působnost a pravomoc vládního zmocněnce pro oblast medií a dezinformací.

Vládní zmocněnec má k dispozici pracovníky Oddělení strategické komunikace Úřadu vlády, kteří jsou pod jeho metodickým vedením. Toto oddělení má v současnosti 4 stálé zaměstnance na plný úvazek. 

Výkon funkce vládního zmocněnce není honorován.

K otázce týkající se definice pojmu dezinformace si dovoluji uvést, že její vymezení je možné nalézt

na stránkách Centra proti hybridním hrozbám, jehož agenda spadá podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů pod Ministerstvo vnitra. Pojem dezinformace je zde vymezen jako šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Pro úplnost uvádím odkaz: Definice dezinformací a propagandy - Centrum proti hybridním hrozbám (mvcr.cz).

Dále Úřad vlády sděluje, že poslední otázku lze považovat za bezpředmětnou, neboť, jak z výše uvedeného plyne, vláda umí definovat obsah pojmu dezinformace.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního
zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního


Přílohy:
Příloha č. 1 – usnesení vlády ze dne 2. března 2022 č. 153
Příloha č. 2 - Statut vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty