Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

25. 11. 2016 9:37

Žádost o informace k Informačnímu systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Žádost o informace týkající se smlouvy č. 12/072-0 o dodávce služeb vztahující se k Informačnímu systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vážená paní,

Úřad vlády ČR obdržel dne 18. listopadu 2016 Váš dopis, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v němž žádáte o poskytnutí informace, „jaké náklady vynaložil povinný subjekt (Úřad vlády ČR) po ukončení smlouvy č. 12/072-0 o dodávce služeb (dále jen „smlouva“) na vyhodnocení ukončené smlouvy, zejména ve vztahu k posouzení dokumentace, kterou shora uvedenou konsorcium (tvořené obchodní společností InfoScience Praha s.r.o. a Českým vysokým učením technickým v Praze) předalo povinnému subjektu, tedy konkrétně: 

  1. Jaké náklady vynaložil povinný subjekt na znalecké posudky či odborná posouzení, kterými uvedenou dokumentaci nechal posoudit,
  2. jaké konkrétní posudky či odborná vyjádření si nechal povinný subjekt vyhotovit.“

Ve Vaší žádosti dále žádáte „o předložení veškerých dokumentů, které se uvedené žádosti týkají.

K Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že náklady vynaložené na znalecké posudky či odborná posouzení předané dokumentace činily celkem 64.000 Kč, a to na posudek „Přezkoumání a zhodnocení dokumentace“, který Vám zasílám v příloze.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

Příloha
Příloha č. 1 – posudek Přezkoumání a zhodnocení dokumentace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty