Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

3. 1. 2018 11:55

Žádost o informace k nadřízenému orgánu ERÚ

Žádost o informaci, který státní orgán je oprávněn řešit stížnost na nečinnost úředníků Energetického regulačního úřadu.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 13. prosince 2017 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o informaci, který státní orgán je oprávněn řešit stížnost na nečinnost úředníků Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“). K této Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit následující.

Jak plyne z ustanovení § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ERÚ je ústředním orgánem státní správy. Dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupuje ERÚ při výkonu své působnosti nezávisle a řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. ERÚ nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci nebo fyzické nebo právnické osoby.

Postup při vyřizování stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu upravuje ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení se stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. V daném případě je nadřízeným správním orgánem Rada ERÚ.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter