Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

3. 1. 2018 16:00

Žádost o informace k regresním úhradám

Žádost o informace týkající se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, respektive zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem. Informace byly požadovány za období od vzniku České republiky až do současnosti.

Vážená paní,

Úřad vlády ČR obdržel dne 6. prosince 2017 Vaše elektronické podání (doplněné dne 8. prosince 2017), s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o informace týkající se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 82/1998“), respektive zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem. Informace v případě otázek č. 1 – 9 požadujete za období od vzniku České republiky až dosud (případně za období, k němuž data existují), a to ke každému roku zvlášť. Svou žádost jste specifikovala do následujících otázek.

 1. „V kolika případech v jednotlivých letech vyplatil Úřad vlády České republiky náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu citovaných předpisů?
 2. V jaké výši byla jednotlivá odškodnění Úřadem vlády České republiky vyplacena?
 3. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Úřadu vlády České republiky nárok na regresní úhradu?
 4. Jaké věci se původní řízení o náhradě škody, respektive nemajetkové újmy, týkalo?
 5. Vůči kterým subjektům byly regresní úhrady uplatněny?
 6. V jaké výši byly jednotlivé regresní úhrady požadovány?
 7. V kolika případech bylo státu vyhověno zcela, částečně nebo vůbec? V případě plného nebo částečného vyhovění nároku, prosím, uveďte rozsah úhrady.
 8. Z jakých důvodů nebyly regresní úhrady uplatňovány i v dalších případech?
 9. Byla v jednotlivých případech regresní úhrada projednávána v soudním řízení? Uveďte, prosím, spisové značky a soudy u nichž se řízení vedlo.
 10. Jak probíhá řízení o regresní úhradě svědčící státu (forma, obsah, popis postupu apod.)? Je toto řízení upraveno nějakým předpisem? V případě že ano, žádám o jeho poskytnutí.
 11. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika k vymáhání regresních úhrad. V případě, že ano, žádám o její poskytnutí.“

K bodům 1. – 9. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že Úřad vlády ČR z podstaty své činnosti až na výjimky (např. rozhodování o dotacích, rozhodování dle zákona o svobodném přístupu k informacím) nevydává rozhodnutí ani nerealizuje úřední postup, na základě kterých by mohla vzniknout škoda předvídaná zákonem č. 82/1998 Sb. K Vaší žádosti si tedy dovoluji uvést, že Úřad vlády ČR za období od roku 2006 až dosud neeviduje žádnou žádost o náhradu škody či nemajetkové újmy, která by byla způsobena Úřadem vlády ČR při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.

Pokud jde o Vámi požadované poskytnutí údajů od vzniku České republiky až dosud, dovoluji si Vám sdělit, že k období od vzniku České republiky do roku 2005 bude námi vydáno samostatné rozhodnutí.

K bodu 10. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že řízení o regresní úhradě svědčící státu je upraveno v ustanoveních § 16 až § 18 zákona č. 82/1998 Sb., výše regresní úhrady dle § 17 odst. 4 zákona č. 82/1998 Sb., se řídí ustanovením § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a jak stanovuje § 26 zákona č. 82/1998 Sb., právní vztahy upravené v tomto zákoně se řídí občanským zákoníkem (tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), pokud není stanoveno jinak. Všechny tyto právní předpisy jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra pod záložkou Legislativa – Sbírka zákonů (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

K bodu 11. Vaší žádosti si Vám dovoluji v příloze zaslat Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 9/2016 k postupu při vyřizování stížností podle zákona č. 82/1998 Sb.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

Příloha
Příloha č. 1 – vnitřní předpis

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty