Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

14. 11. 2016 16:13

Žádost o informace k sudetoněmeckému landmanšaftu

Žádost o informace týkající se tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, jednání mezi sudetoněmeckým landsmanšaftem a zástupci ČR o náhradách škod a další informace s touto problematikou související.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 21. října 2016 Vaši žádost (doplněnou dne 31. října 2016), ve které požadujete informace týkající se tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, jednání mezi sudetoněmeckým landsmanšaftem (dále jen „SL“) a zástupci ČR o náhradách škod a další informace s touto problematikou související, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Svou žádost jste specifikoval do následujících pěti otázek, která reagují na konstatování uváděná ve Vašem písemném podání.

1)     Platí stanovy SL v původním znění, nebo v novelizovaném znění, o kterém jste mluvil již v září r. 2015?

2)     Probíhají jednání, ať již oficiální či neoficiální, mezi SL a zástupci ČR o náhradách škod nebo dokonce o sudetorestitucích?

a)    Pokud probíhají, přestože je obecně známo, že sudeti žádné nároky na odškodnění nebo restituce nikdy neměli a nemají, kdo za ČR rozhodl o tomto jednání, kdo je vede, jaký má mandát a kdy bude české veřejnosti sděleno, k jakým výsledkům jednání dospělo?

b)    Pakliže informace o jednáních jsou nepravdivá, vydá vlády ČR o tom oficiální zprávu a použije diplomatické prostředky, aby k podobným provokacím nedocházelo, včetně omluvy tzv. sudetoněmeckého tisku?

3)     Co vedlo vládu k zahájení jednání s představiteli SL a jaké cíle vláda ČR tímto jednáním sleduje?

4)     Kdy vláda tato jednání zahájí a proč tak neučinila již dříve?

5)     Bude vláda protestovat proti těmto lživým obviněním a protičeským útokům?

K bodu 1. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že dle našich informací platí stanovy SL prozatím v původním znění. Nové stanovy byly sice v únoru 2016 znovu velkou většinou spolkového shromáždění schváleny, ale zatím nebyly vzhledem k námitkám skupiny odpůrců změn příslušným soudem registrovány. Vedení SL opakovaně zdůrazňuje, že chce dotáhnout proces změny stanov do úspěšného konce.

K bodu 2. písm. a) a b) a bodu 3. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že o oficiálních ani neoficiálních jednáních se SL není vládě ČR nic známo a taková jednání neprobíhají. Zároveň mi dovolte uvést, že vláda ČR nemůže reagovat na každou jednotlivou (byť nepravdivou) zprávu uveřejněnou v tzv. sudetoněmeckém tisku.

K bodu 4. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že pokud jde o Váš dotaz ohledně nároků ČR na reparace od Německa, považuje česká strana tuto otázku za uzavřenou a vyřešenou. V roce 1997 se ČR a SRN v Česko-německé deklaraci dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Závazky obsažené v Česko-německé deklaraci přitom obě strany od té doby důsledně dodržují a považují je za jeden z pilířů vzájemné důvěry pro další rozvoj našich vztahů.

K bodu 5. Vaší žádosti si dovoluji opětovně uvést, že vláda ČR nemůže reagovat na každou zprávu v tzv. sudetoněmeckém tisku, jako nemůže reagovat na jiná nepřesná, zavádějící nebo nepravdivá vyjádření v zahraničním tisku.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter