Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 8. 2017 8:54

Žádost o informace k veřejné zakázce

Žádost o informace související s uloženou pokutou od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za veřejnou zakázku S172/11 – Zajištění audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. r. 2009. Žádost byla specifikována do celkem 6 otázek.

Vážení,

Úřad vlády ČR obdržel dne 19. července 2017 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), v němž žádáte o informace související s uloženou pokutou od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) za veřejnou zakázku S172/11 – Zajištění audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. r. 2009. Svou žádost jste specifikovali do následujících otázek.

  1. Informaci o výši a datu uhrazení pokuty.
  2. Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla pokuta uložena). V kladném případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie.
  3. Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace, apod.).
  4. Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný.
  5. Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým výsledkem (tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké kroky tímto směrem jsou v současné době podnikány).
  6. Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

K bodu 1. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že pokuta uložená ÚOHS ve výši 1.200.000 Kč byla uhrazena dne 21. června 2013.

K bodu 2. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že v daném případě nebyla podána správní žaloba, kterou by bylo napadeno rozhodnutí ÚOHS.

K bodu 3. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že celková škoda, která v souvislosti s touto veřejnou zakázkou vznikla České republice – Úřadu vlády ČR (dále jen „poškozená“), a která byla uplatněna v trestním řízení, byla vyčíslena do výše 848.566.046,57 Kč s příslušenstvím. Dále je nutné doplnit, že poškozená byla od 16. ledna 2014 do 10. dubna 2014, právně zastupována panem Doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D., přičemž náklady na právní zastoupení činily souhrnně 385.990 Kč.

K bodu 4. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že na základě trestního řízení byli pravomocně odsouzeni Vrchním soudem v Praze jednatel společnosti ProMoPro, s.r.o., Jaroslav Veselý, jednatel společnosti NWDC Company, s.r.o., Vlastimil Maxa, a dále Ing. Václav Čada, Ing. Marcel Příkopa, Ing. Ivan Komárek, Roman Pekarovič, Pavel Girstl, Ing. Libor Veverka a Radek Müller. Bývalí zaměstnanci Úřadu vlády paní PhDr. Jana Hendrichová (náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a ředitelka Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU), Ing. Mgr. Radomír Karlík (ředitel Odboru logistiky a organizace) a Mgr. David Mlíčko (ředitel Odboru rozpočtu a veřejných zakázek) byli Městským soudem v Praze zproštěni obžaloby, jelikož jim nebylo prokázáno úmyslné zavinění, což potvrdil i Vrchní soud v Praze jakožto odvolací orgán.

K bodu 5. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že škoda byla po výše uvedených osobách vymáhána v rámci adhezního řízení v trestním řízení. Na základě pravomocného rozsudku jsou odsouzení povinni poškozené nahradit škodu v celkové výši 327.546.808 Kč s 8,05% úrokem z prodlení ročně od 5.11.2014 do zaplacení. Se zbytkem nároku na náhradu škody, v němž soud uplatněnému nároku poškozené nevyhověl, byla poškozená odkázana na řízení ve věcech občanskoprávních. Poškozená bude tedy dále zbývající část vymáhat.

K bodu 6. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že v současnosti funguje na Úřadu vlády ČR samostatný organizační útvar – Oddělení veřejných zakázek, který poskytuje koordinační a metodickou pomoc ostatním organizačním útvarům Úřadu vlády ČR v oblasti zadávání veřejných zakázek. Koordinuje zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou od 250.000 Kč bez DPH za použití různých druhů zadávacích řízení a spolupracuje při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou pod 250.000 Kč bez DPH. Díky Oddělení veřejných zakázek je tak zajištěna kontrola správného zadávání veřejných zakázek.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter