Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

21. 11. 2016 13:32

Žádost o informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Žádost o informace týkající se změny ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Vážený pane, 

Úřad vlády ČR obdržel Váš dopis ze dne 27. října 2016, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v němž žádáte o níže uvedené informace týkající se ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb, o pomoci v hmotné nouzi.

  1. „Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace od Úřadu vlády ČR, aby mi písemně poskytl informaci, který den došel od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“), v rámci mezirezortního připomínkového řízení, dle legislativních pravidel vlády, návrh či jiný legislativní dokument na změnu či doplnění zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) o větu: ,pokud je považována za osobu v hmotné nouzi.
  2. „Dále žádám o poskytnutí informace, kdy bylo zpět na MPSV odesláno či vloženo do elektronické knihovny v rámci připomínkového řízení stanovisko od Úřadu vlády ČR k výše uvedenému návrhu MPSV, podanému k připomínkovému řízení, o změně zákona o pomoci v hmotné nouzi, které, jak výše uvedeno, tak umožňuje užití volného posouzení, zda žadatele, kterým hrozí vážná újma na zdraví, bude či nebude považovat orgán pomoci v hmotné nouzi za osobu v hmotné nouzi i pro žadatele o dávku mimořádné okamžité pomoci, kterým hrozí vážná újma na zdraví.“
  3. „Jako doprovodnou informaci požaduji poskytnutí informace od Úřadu vlády ČR, aby mi písemně sdělil, zdali byl výše uvedený návrh na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, ohledně ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) vůbec od MPSV doručen k připomínkovému řízení, neboť tuto informaci nelze v elektronické knihovně pro veřejnost (EKLEP) dohledat.“

K Vaší žádosti mi dovolte Vás informovat, že Úřad vlády ČR neeviduje informaci o tom, že by MPSV navrhovalo v rámci mezirezortního připomínkového řízení změnu ustanovení § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v podobě, v jaké ji uvádíte.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter