Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

21. 11. 2017 10:40

Žádost o informace týkající se veřejného ochránce práv

Žádost o informace týkající se záměrů novelizovat právní předpisy, jež upravují institut veřejného ochránce práv.

Vážená paní,

Úřad vlády ČR obdržel dne 30. října 2017 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém žádáte o níže uvedené informace týkající se institutu veřejného ochránce práv:

  1. „Tímto zdvořile žádám o informaci, zda se vyskytly na úrovni vlády záměry novelizovat zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, které nebyly předloženy Poslanecké sněmovně, co bylo případně jejich obsahem a dokumenty, ve kterých bych o nich mohla nalézt podrobnosti.“
  2. „Zároveň žádám o informaci, zda se na úrovni vlády objevily záměry novelizovat Ústavu v tom směru, aby reflektovala institut veřejného ochránce práv a rovněž o případné příslušné dokumenty.“
  3. „Žádám také o informaci, zda se na úrovni vlády objevily záměry ohledně přijetí předpisů, které by nějakým způsobem reflektovaly institut ochránce, aniž by přitom novelizovaly samotný zákon č. 349/1999 Sb.“

K bodu 1) Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že v elektronické knihovně eKLEP informačního systému ODok Úřadu vlády ČR byl nalezen jeden návrh právního předpisu, a to pod názvem „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů“. Tento materiál však již nebyl po skončení mezirezortního připomínkového řízení postoupen vládě k projednání. Jelikož tedy tento materiál nebyl vládou schválen, nelze jej považovat za vládní návrh zákona ani za záměr vlády novelizovat zákon o Veřejném ochránci práv.  Materiál je veřejně dostupný v elektronické knihovně eKLEP pro veřejnosti na internetové adrese:

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9PQHSHLK.

K bodu 2) Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že na úrovni vlády se neobjevily žádné návrhy ústavních zákonů o změně Ústavy České republiky, které by se týkaly institutu veřejného ochránce práv.

K bodu 3) Vaší žádosti si dovoluji uvést, že Úřad vlády ČR nedohledal informaci, že by se na úrovni vlády objevil záměr novelizovat institut veřejného ochránce prostřednictvím jiného právního předpisu než zákonem č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv.

Na základě výše uvedeného si Vás pro případné další informace dovoluji odkázat na Kancelář veřejného ochránce práv.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter