Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

16. 9. 2016 13:36

Žádost o poskytnutí informací vztahující se k Listině základních práv a svobod

Žádost o poskytnutí informací vztahující se k Listině základních práv a svobod a problematice náboženství, migrace a azylu.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 5. září 2016 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které požadujete zodpovězení Vašich dotazů vztahující se k Listině základních práv a svobod.

a. K článku 3 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod:
1. Je v souladu s právním řádem ČR aby náboženská skupina, na základě jimi praktikovaných textů, prosazovala nerovnost mezi mužem a ženou?
2. Je v souladu s právním řádem ČR aby náboženská skupina, na základě jimi praktikovaných textů, prosazovala nerovnost mezi nimi a jinověrci nebo ateisty?
3. Je v souladu s právním řádem ČR aby náboženská skupina, na základě jimi praktikovaných textů, prosazovala tvrzení z těchto textů „žena není člověk“?

b. K článku 3 odstavce 3 Listiny základních práv a svobod:
1. Je v souladu s právním řádem ČR aby náboženská skupina, na základě jimi praktikovaných textů, prosazovala odebrání svobod jednomu pohlaví na úkor druhého?
2. Je v souladu s právním řádem ČR aby náboženská skupina, na základě jimi praktikovaných textů, prosazovala nerovnost práv a svobod jinověrcům a ateistům?

c. K článku 6 odstavce 2 a 3 Listiny základních práv a svobod:
1. Proč je u nás oficiálně uznáno náboženství, které prosazuje porušování tohoto práva?

d. K článku 7 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod:
1. Proč je u nás oficiálně uznáno náboženství, které porušuje tento článek a hlásá svou nadřazenost?

e. K článku 10 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod:
Proč mne mohou média beztrestně označovat za xenofoba, fašistu apod., pokud nesouhlasím s postojem vlády k migraci?

f. K článku 10 odstavce 3 Listiny základních práv a svobod:
1. Proč je toto možné - https://pravdalaska.wordpress.com/monitoring/ ?

g. K článku 17 odstavce 1, 2 a 4 Listiny základních práv a svobod:
1. Proč když projevím oprávněné obavy z konkrétního náboženství, mohu být beztrestně označen za xenofoba, islamofoba, fašistu, rasistu nebo jiným nevybíravým způsobem?
2. Je v souladu s právním řádem ČR podpora a propagace takového náboženství, které má ve svých náboženských textech zakotvena pravidla která porušují lidská práva?Je v souladu s právním řádem ČR vynakládat prostředky na podporu takového náboženství, které má ve svých náboženských textech zakotvena pravidla která porušují lidská práva?

h. K článku 30 odstavce 1 a 2 Listiny základních práv a svobod:
1. Kdo zmocnil naši vládu k využití peněz k účelům jako je integrace muslimů, migrace volyňských Čechů atd. (občanů jiných států) na úkor našich potřebných? A pokud to není na úkor našich potřebných z jakého titulu, dochází k financování takovýchto projektů, když vláda od voličů takovéto zmocnění neobdržela?

i. K článku 43 Listiny základních práv a svobod:
1. Jak je možné označovat migranty za žadatele o azyl, když nenaplňují tento článek?
2. Jak je možné, že přijímáme migranty, kteří požadují nadřízenost jejich náboženství nad naším právním systémem?
3. Jak je možné že stát popírá znění čl. 23 svou činností a stíháním těch, kteří se mu staví na odpor v případě konání ke kterému vláda (tj. volení zástupci) nemají žádný mandát od svých voličů?
4. Žádám o poskytnutí pouze jedné finanční informace. Kolik již bylo od 1. ledna 2014 utraceno peněz ze státního rozpočtu na migraci a migranty? Tj. financování neziskových a dalších organizací zabývajících se touto problematikou, právní služby, překladatelské služby, ubytování a stravování, opravy škod na ubytovacích zařízeních pro migranty, personální náklady na ostrahu, informační a marketingové kampaně, finanční dávky atd.
5. Žádám informaci kolik je celkový počet migrantů od 1. ledna 2014 a kolik z nich pracuje a kolik z nich pobírá různé dávky?

K bodu h. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že vláda České republiky byla zmocněna k výkonu svých pravomocí vyslovením důvěry ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pokud jde o rozsah zmocnění (tj. o to, v jakých oblastech smí vláda vykonávat státní moc), platí podle čl. 67 odst. 1 Ústavy, že „Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.“ Na rozdíl od prezidenta republiky, jehož pravomoci jsou taxativně vypočteny v čl. 62 a 63 Ústavy, disponuje vláda obecnou působností, a náleží jí tak výkonná moc ve všech oblastech, ve kterých není v určité formě svěřena prezidentu republiky. Vládě proto kromě jiného náleží přijímat v mezích své kompetence zásadní politická rozhodnutí v oblasti vnitřní i zahraniční politiky.

Závěrem si Vás dovoluji informovat, že k bodům a. – g. a k otázkám 1. – 3. uvedenými v žádosti pod bodem i. bude námi vydáno samostatné rozhodnutí. Pokud jde o otázky 4. a 5. označené pod bodem i., dne 12. září 2016 jsme Vaši žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona částečně odložili.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter