Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

18. 10. 2017 10:50

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek k unijním právním předpisům

Žádost o poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci konkrétních evropských předpisů.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 3. října 2017 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v němž žádáte o „poskytnutí srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

  1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV,
  2. Rámcové Rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy,
  3. Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně,
  4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu),
  5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014,
  6. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům.“

Srovnávací tabulky požadované v bodech 1), 2), 3), 4) a 6) Vám zasílám v příloze.

K Vaší žádosti o srovnávací tabulku požadované v bodech 5) bude námi vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Srovnávací tabulka k bodu 1) žádosti
Příloha č. 2 – Srovnávací tabulka k bodu 2) žádosti
Příloha č. 3 – Srovnávací tabulka k bodu 3) žádosti
Příloha č. 4 – Srovnávací tabulka k bodu 4) žádosti
Příloha č. 5 – Srovnávací tabulka k bodu 6) žádosti

 

  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter