Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

5. 1. 2017 15:10

Žádost o zaslání srovnávacích tabulek

Žádost o zaslání srovnávací tabulky k implementaci směrnice 2009/138/ES v platném znění a srovnávací tabulky k implementaci směrnice 2014/59/EU v platném znění.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 20. prosince 2016 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém žádáte o zaslání srovnávací tabulky k implementaci směrnice 2009/138/ES v platném znění a srovnávací tabulky k implementaci směrnice 2014/59/EU v platném znění.

K této Vaší žádosti mi dovolte uvést, že srovnávací tabulky jsou v souladu s Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, v platném znění, zpracovávány odpovědným gestorem. Srovnávací tabulky se zásadně nevypracovávají k platnému znění předpisu Evropské unie, ale ke každému předpisu Evropské unie zvlášť, tj. k jeho jednotlivým novelám, neboť každá jednotlivá novela obsahuje povinnost členského státu oznámit Evropské komisi vnitrostátní právní předpisy přijaté k dosažení souladu s danou novelou. Dle znění Vaší žádosti lze soudit, že žádáte o srovnávací tabulky ke směrnicím 2009/138/ES a 2014/59/EU, včetně všech jejich následujících novel. V příloze si Vám tedy dovoluji zaslat všechny předmětné tabulky.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Příloha
Příloha č. 1 – směrnice 2009/138/ES část 1
Příloha č. 2 – směrnice 2009/138/ES část 2
Příloha č. 3 – směrnice 2009/138/ES část 3
Příloha č. 4 – směrnice 2009/138/ES část 4
Příloha č. 5 – směrnice 2009/138/ES část 5
Příloha č. 6 – směrnice 2009/138/ES část 6
Příloha č. 7 – směrnice 2014/59/EU

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter