Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „registr“) je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři podle § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen „zákona o střetu zájmů“).

V oznámení veřejný funkcionář uvede své jméno, příjmení, datum narození, označení orgánu, ve kterém působí, s uvedením funkce, kterou v tomto orgánu zastává, a údaje požadované podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů.

Registr na Úřadu vlády České republiky vede příslušný evidenční orgán podle § 14 odst. 1c zákona o střetu zájmů.

Vedením registru se rozumí:

a) příjímání a evidence oznámení,
b) uschování žádostí podaných příslušnému evidenčnímu orgánu po dobu 5 let ode dne podání žádosti,
c) uchovávání oznámení podaných příslušnému evidenčnímu orgánu po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře,
d) dohlížení nad úplností údajů, které jsou součástí oznámení a vyžadování doplnění těchto údajů,
e) příjímání sdělení,
f) poskytování dokladů orgánu příslušnému o věci jednat,
g) ověřování žádostí a udělování uživatelského jména přístupového hesla k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.