Na Úřadu vlády ČR byla zřízena funkce prošetřovatele, který přijímá a prošetřuje oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Tato funkce je zřízena v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu.

Prošetřovateli byli podle § 2 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení vlády státním tajemníkem v Úřadu vlády ČR určeni MgA. Marek Hladký a Mgr. Jakub Machačka, kteří přijímají oznámení a prošetřují v nich obsažená podezření, týkají-li se zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu, a to:

  • představeného,
  • státního zaměstnance,
  • jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu.

Oznámení lze podat těmito způsoby:

  1. vložit do schránky, která je označena "Oznámení o spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu" a je umístěna v prostorách vestibulu před vrátnicí v budově Úřadu vlády, nábřeží E. Beneše 4, 11801 Praha 1;
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Úřad vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, 11801 Praha 1, s tím, že obálka bude označena slovem "NEOTVÍRAT, PRO PROŠETŘOVATELE ";
  3. zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@vlada.cz.

Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání, nesmí být v této souvislosti postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku. Z tohoto důvodu bude totožnost oznamovatele utajena, pokud o to požádá.