Ukončené projekty

1. 3. 2019 18:43

Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR

Název projektu:  Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR

Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000176

Fond soudržnosti - Technická pomoc

Stručná anotace:  V rámci projektu bude podchyceno sledování a vyhodnocování evropské politiky ČR v oblasti politiky soudržnosti a jejího propojení s cíli strategie Evropa 2020. Neméně významnou činností bude ve spolupráci s MMR a relevantními resorty identifikovat rizika a problémové okruhy v oblasti implementace ESIF včetně návrhů nápravných opatření, a to zejména ve vazbě na plnění cílů strategie Evropa 2020, Národního programu reforem a relevantních specifických doporučení Rady. Dojde též k zajišťování informovanosti o nástrojích přímo řízených Evropskou komisí, jako je např. HORIZON 2020, ERASMUS+, COSME, LIFE atd., a jejich provázaností s ESIF. Prestižní záležitostí nejen projektových aktivit bude participace na koordinaci přípravy českého předsednictví Rady EU.

Všechny aktivity projektu se budou průběžně ve stále větší intenzitě promítat do přípravy nového programového období.

Doba realizace: 01. 03. 2019 – 31. 12. 2021

Celkový rozpočet:  13 409 730 Kč, z toho prostředky Fondu soudržnosti tvoří 11 398 270,50 Kč (85 % z celkových výdajů projektu) a prostředky státního rozpočtu ČR tvoří 2 011 459,50 Kč (15 % z celkových výdajů).

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Informace jsou zveřejněny také na https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/koordinace-rustovych-politik/Kryci-list-projektu_17_OVP.pdf

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter