Ukončené projekty

31. 5. 2019 9:31

Zajišťování fungování a výkonu definovaných činností v rámci oddělení EU fondů OKH/SEZ

Název projektu:  Zajišťování fungování a výkonu definovaných činností v rámci oddělení EU fondů OKH/SEZ

Registrační číslo projektu:  CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000057

Zajišťování fungování a výkonu definovaných činností v rámci oddělení EU fondů OKH/SEZ

Stručná anotace:  

Projekt se zabývá sledováním a vyhodnocováním evropské politiky ČR v oblasti politiky soudržnosti a jejího propojení s cíli strategie Evropa 2020. Neméně významnou činností je, ve spolupráci s MMR a relevantními resorty, identifikace rizik a problémových okruhů v oblasti implementace ESIF včetně návrhů nápravných opatření, a to zejména ve vazbě na plnění cílů strategie Evropa 2020, Národního programu reforem a relevantních specifických doporučení Rady. Projekt rovněž zajišťuje informovanost o nástrojích přímo řízených EK, jako je např. HORIZON 2020, COSME, LIFE atd., a jejich provázaností s ESIF.

Doba realizace: 01. 03. 2016 – 28. 02. 2019

Celkový rozpočet:  12 082 000 Kč, z toho prostředky Fondu soudržnosti tvoří 10 269 700 Kč (85 % z celkových výdajů projektu) a prostředky státního rozpočtu ČR tvoří 1 812 300 Kč (15 % z celkových výdajů)

Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Informace o projektu jsou zveřejněny také na http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/organizace-utvaru/koordinace-rustovych-politik/Zajisteni-fungovani-a-vykonu-definovanych-cinnosti-v-ramci-oddeleni-EU-fondu.pdf

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter