Ukončené projekty

31. 5. 2018 9:28

Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Název projektu: Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Registrační číslo projektu (pokud je relevantní): CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185

Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě

Stručná anotace:

Hlavním výstupem projektu je „Strategický rámec Česká republika 2030“ (dále rovněž strategický rámec nebo ČR 2030), schválený usnesením vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 292. Nahradil „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“ přijatý usnesením č. 37 z 11. ledna 2010. Představuje zastřešující a dlouhodobý strategický dokument, který do podmínek České republiky překlápí principy Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a 17 Cílů udržitelného rozvoje schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v září 2015.

Tento strategický rámec nenahrazuje dokumenty jednotlivých ministerstev, ale definuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje rozhodující. Uskutečňování cílů strategického rámce ČR 2030 leží na jednotlivých ministerstvech a mělo by se promítnout do krajských a obecních politik i každodenního života všech obyvatel.

Strategický rámec formuluje šest klíčových oblastí pro rozvoj České republiky do roku 2030. Jeho součástí je vyhodnocení vnějších předpokladů rozvoje (tzv. globálních megatrendů). Pro každou oblast formuluje strategické i specifické cíle, celkem stanovuje 27 strategických a 97 specifických cílů. Klíčové oblasti se kromě tradičních tří pilířů rozvoje (sociálního, environmentálního a ekonomického) věnují životu v regionech a obcích, českému příspěvku k rozvoji na globální úrovni a dobrému vládnutí. Rozdělení dokumentu do šesti kapitol vychází z expertního vyhodnocení tezí, které reagovaly na výzvu předsedy vlády a předsedy Rady vlády pro udržitelný rozvoj adresovanou všem poradním orgánům vlády a sítím neziskových organizací. Dokument slouží také jako platforma pro monitorování kompatibility s mezinárodními závazky (zejména a Agendou 2030 pro udržitelný rozvoj) a rovněž jako věcný vstup pro přípravu programového období evropských strukturálních a investičních fondů po roce 2020. V rámci projektu byl připraven i implementační plán strategického rámce obsahující konkrétní opatření a doporučení pro naplňování specifických cílů ČR 2030.

Ve strategickém rámci je popsán monitorovací rámec pro sledování rozvoje České republiky, který bude vyhodnocen ve Zprávě o kvalitě života a její udržitelnosti vydávané pro období dvou let. Právě propojení perspektivy úspěšnosti realizace veřejných politik (implementační plán) a kvality života (dopady politik na příjemce) je klíčové pro komplexní a plnohodnotné zhodnocení rozvoje České republiky.

Dalším výstupem projektu je nastavení metodického prostředí ve státní správě pro aplikaci principů udržitelného rozvoje (semináře v metodách foresightu) či brožury o nástrojích udržitelného rozvoje zaměřené na různé příjemce: veřejnou správu, soukromý sektor a jednotlivce.

Projekt se věnoval rovněž zvýšení informovanosti veřejnosti o významu praktické aplikace principů udržitelného rozvoje a komunikaci témat dlouhodobého rozvoje v České republice.

Doba realizace: 01. 04. 2016 – 31. 03. 2018

Celkový rozpočet: 17.148.482,40 Kč (EU podíl:13.866.777,32 Kč /SR podíl:3.281.705,08 Kč)

Zdroj financování (operační program apod.): Operační program Zaměstnanost

Odkaz na samostatný web projektu: www.cr2030.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter