Tiskové zprávy

11. 5. 2020 17:28

Výsledky jednání vlády 11. května 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

2. Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období
2014–2020 za rok 2019
čj. 426/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Implementace nařízení EU o Jednotné digitální bráně
čj. 444/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
čj. 214/20 
Předkládá: ministr zdravotnictví 

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
čj. 385/20 
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

11. Návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
(
Harmonogram prací při vypracování návrhu státního rozpočtu na rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu a návrhu státních fondů na léta 2022 a 2023)
čj. 476/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 474/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

13. Změna definice rodinného podniku v České republice
čj. 473/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

14. Nominace a odvolání mimořádných a zplnomocněných velvyslanců ČR
čj. V315/2020 
Předkládá: ministr zahraničních věcí

15. Soubor mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
(Celá znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek od 12. do 25. května, nošení roušek od 25. května, omezení provozu škol od 18. do 25. května, omezení konání hromadných akcí od 18. do 25. května, podmínkách pro provoz stravovacích a ubytovacích služeb od 18. do 25. května)
Předkládá: ministr zdravotnictví 

16. Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách
Předkládá: ministr zdravotnictví

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o
oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
čj. 436/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Králové pro období 2020-2024
čj. 424/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných
zakázek (NEN) za rok 2019
čj. 451/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro
období let 2016 až 2020 za rok 2019
čj. 450/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

9. Návrh na obeslání virtuálního 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 18.-19. května 2020
čj. 471/20
Předkládají: ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí

10. Druhá fáze reakce na dopady pandemie COVID-19
čj. 462/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2019 – exekutivní
shrnutí
čj. 423/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2019
podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 438/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

3. Vyhodnocení jednotlivých opatření „I. Akčního plánu ke koncepci SPORT 2025
na období 2018 – 2019“
čj. 453/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Informace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o záměru učinit
výdaje v oblasti informačních technologií
čj. 425/20
Předkládá: ministr zemědělství

5. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Provoz a
podpora IS VITAMIN“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 430/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Provoz a podpora
Common Interface“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 431/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Rámcová dohoda
rozvoj SAP“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 432/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „SAP SuccessFactors:
Recruiting a OnBoarding“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 433/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

9. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Zařízení INISS pro
GVD na rok 2020“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 434/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Poskytnutí Licencí
SAP rok 2019“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 435/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

11. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna
2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (6)
čj. 454/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Seznam veřejných zakázek za Ministerstvo pro místní rozvoj a organizace v
jeho působnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 449/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

13. Informace členům vlády o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo
informačních a komunikačních technologií dle usnesení vlády ze dne 27.
ledna 2020 č. 86
čj. 455/20
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie