Tiskové zprávy

20. 5. 2019 16:14

Výsledky jednání vlády 20. května 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 184/19 - bod 1 schůze vlády 13. 5. 2019
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 431/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
čj. 246/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslankyň Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Moniky Červíčkové, Kateřiny Valachové, Radky Maxové, Věry Procházkové a Karly Šlechtové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 462)
čj. 409/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 463)
čj. 410/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Jana Lipavského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 464)
čj. 415/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 465)
čj. 411/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Heleny Válkové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Zdeňka Ondráčka, Marka Výborného, Tomáše Kohoutka a Dominika Feriho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 466)
čj. 412/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1041/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čj. 355/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future
čj. 396/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“
čj. 422/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026
čj. 420/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Jmenování předsedy Krajského soudu v Ostravě
čj. 401/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na jmenování mezirezortních komisí týkajících se řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
čj. 400/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2018
čj. 418/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Žádost o zabezpečení letecké dopravy akademické reprezentace České republiky na Letní světovou univerziádu 2019
čj. 413/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí západního Balkánu ve Slovenské republice dne 28. května 2019
čj. 416/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Slovinské republice dne 27. května 2019
čj. 417/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání 108. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva,
10.–21. června 2019)
čj. 407/19
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2018 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 398/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Tento bod nebyl projednáván.

2. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2018
čj. 397/19
Předkládá: ministr životního prostředí

3. Informace o veřejné zakázce „Výstavba datových center – stavební část“ realizované na základě § 29 písm. b) odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 406/19
Předkládá: ministr obrany

4. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatého k odstranění nedostatku uvedeného v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“
čj. 414/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie