Tiskové zprávy

29. 4. 2019 19:13

Výsledky jednání vlády 29. dubna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Národní program reforem České republiky 2019
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Zpráva o vývoji EU v roce 2018
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
čj. 308/19
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

2. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta
2020–2022
čj. 337/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018
čj. 338/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2019
čj. 336/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh poslanců Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností (sněmovní tisk č. 446)
čj. 335/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 39/18 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění a přílohy k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury v platném znění
čj. 332/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Významné kulturní a sportovní akce s podporou státu
čj. 304/19 – bod 13 schůze vlády 15. 4. 2019
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

8. Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu v programovém období 2021-2027
čj. 281/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k vydání rozhodnutí Ministerstva dopravy o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu České republiky do státního rozpočtu
čj. 319/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Odvolání a jmenování zmocněnkyně vlády pro lidská práva
čj. 253/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

25. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Stanislava Měšťana na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví
čj. 371/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2019
čj. 374/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení koncepce boje proti extremismu pro rok 2018 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019
čj. 334/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
čj. 326/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2018
čj. 321/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020
čj. 317/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky
čj. 329/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1
čj. 342/19
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Závěrečná zpráva o realizaci programu Fondy EU 135 320
čj. 316/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací "ERC CZ"
čj. 318/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Program reprodukce majetku 107V410 „Udržení a rozvoj schopností Vzdušných sil AČR“ ve znění doplňku č. 1
čj. 325/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh nového Statutu Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu
čj. 322/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na schválení změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov
čj. 340/19
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti
čj. 333/19
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
čj. 315/19
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Pracovní návštěva předsedy vlády v Polské republice dne 1. května 2019
čj. 341/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Pracovní návštěva předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice dne 30. dubna 2019
čj. 361/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2018
čj. 314/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 31. 12. 2018
čj. 343/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané na základě výjimky podle § 29 písm. q) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění výcviku řídících letového provozu Armády ČR“
čj. 313/19
Předkládá: ministr dopravy

4. Nadlimitní veřejná zakázka „Předepsané práce PP-4000 a NVG vybavení na letounech L-159“ zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 225/19 - bod 3 pro informaci schůze vlády 25. 3. 2019
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Taktický rušič STARKOM“
čj. 323/19
Předkládá: ministr obrany

6. Informace k připravované veřejné zakázce „Lehké obrněné vozidlo průzkumné - LOV-Pz“
čj. 324/19
Předkládá: ministr obrany

7. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2019)
čj. 354/19
Předkládá: ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie