Tiskové zprávy

30. 7. 2019 14:58

Výsledky jednání vlády 30. července 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o lobbování
čj. 1169/18
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti přijetím zákona o lobbování
čj. 1170/18
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
čj. 344/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
čj. 477/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů)
čj. 459/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
čj. 580/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Vojtěcha Pikala, Víta Rakušana, Marka Výborného, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 536)
čj. 656/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 542)
čj. 657/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (sněmovní tisk č. 546)
čj. 658/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

11. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka a Jiřího Valenty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 547)
čj. 659/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

12. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 549)
čj. 660/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

13. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 550)
čj. 661/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

14. Návrh poslanců Jana Farského, Jana Chvojky, Jakuba Michálka, Miroslava Kalouska, Pavla Kováčika, Tomia Okamury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 551)
čj. 662/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

16. Záměr realizace dotačního programu na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity a jeho rozpočtové dopady
čj. 583/19 – bod 28 schůze vlády 8. 7. 2019
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na zabezpečení dodatečných finančních zdrojů pro potřeby financování vodohospodářských projektů realizovaných v gesci MZe za účelem snížení negativních dopadů klimatických změn
čj. 630/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

21. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 a vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 269)
čj. 654/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Koncepce přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021-2027
čj. 686/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020
čj. 687/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Statut Uhelné komise
čj. 709/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 666/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 6/19 o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení ustanovení § 202 odst. 7 a § 202a odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 653/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019–2022
čj. 664/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2019
čj. 679/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Přesun agendy sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj
čj. 648/19 – bod 10 schůze vlády 22. 7. 2019
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. 3. změna Dokumentace programu Nová zelená úsporám identifikační číslo 155 280
čj. 672/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na zajištění mezirezortní spolupráce při přípravě a realizaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
čj. 651/19
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na změnu některých usnesení vlád
čj. 671/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Informace o personální změně na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí
čj. 673/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 677/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2019
čj. 675/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (2. – 13. září 2019, Dillí, Indie)
čj. 674/19
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol
čj. 692/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na změnu programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
čj. 695/19
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Vyslání letadla Armády České republiky do Saratova (Ruská federace) k zabezpečení letecké přepravy na Mistrovství světa dospělých a dorostu v požárním sportu
čj. 698/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého fotbalového týmu na druhé předkolo Evropské ligy Unie evropských fotbalových asociací v roce 2019
čj. 710/19
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2018
čj. 655/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

2. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování úvěrů, příslibů, akreditivů a bankovních záruk“ na základě výjimky podle § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 652/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o stavu přípravy Dohody o partnerství a operačních programů
čj. 688/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017 a Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2018
čj. 647/19 – bod 1 Pro informaci schůze vlády 22. 7. 2019
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Energetického regulačního úřadu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter