Tiskové zprávy

30. 4. 2018 12:58

Výsledky jednání vlády 30. dubna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

1. Národní program reforem České republiky 2018
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Rámcová pozice k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 165/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 225/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 219/18
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 140)
čj. 329/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh na jmenování členů a předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy
čj. 319/18
Předkládá: předsedkyně Národní rozpočtové rady
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnící funkci nevybudovaného okruhu okolo Prahy z rozpočtu SFDI v roce 2018
čj. 331/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Prohlášení o strategické spolupráci mezi vládou České republiky a BMW AG
čj. 144/18 - bod 13 schůze vlády 14. 3. 2018
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

8. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016
čj. 1330/17- bod 9 schůze vlády 10. 1. 2018
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

9. Žádost o souhlas vlády ČR s financováním studia českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu ve Francii a Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně ve Svobodném státě Sasko
čj. 324/18
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Revokace usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609 o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem ve znění usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 766.
čj. 320/18
Předkládají: ministr kultury

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

11. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2017 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
čj. 325/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

14. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2019–2021
čj. 334/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. SPOLEČNÉ STOLETÍ
čj. 339/18
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
čj. 351/18
Předkládá: Úřad vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Zpráva o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2017
čj. 327/18                                                                                   
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh změny programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO
čj. 322/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (I. čtvrtletí 2018)
čj. 270/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

2. Veřejná zakázka „Zařízení pro dálkové ovládání terčů – nákup“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v režimu obdobném jednacímu řízení bez uveřejnění
čj. 269/18
Předkládá: ministryně obrany

3. Veřejná zakázka „Materiál KRYPTO pro letadla AČR - nákup“ realizována mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. f) zákona podle zvláštních pravidel stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a vládou Spojených států amerických
čj. 330/18
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie