Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

25. 11. 2008 12:48

Projev premiéra Mirka Topolánka na konferenci Svazu měst a obcí ČR

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, vážení hosté.

Ve svém vystoupení se omezím na pár krátkých, možná zásadních, možná méně zásadních sdělení. Protože konkrétní záležitosti, které se týkají financování a majetku obcí pravidelně řešíme spolu s vaší reprezentací přímo na jednání vlády. To je ostatně důkaz partnerského vztahu mezi kabinetem a Svazem měst a obcí. A také doklad, jak je dobré udržovat v zásadních otázkách směřování země kontinuitu. Smlouva mezi vládou a Svazem měst a obcí byla podepsána v minulém období a je pro všechny dobře, že stále platí. Komunální politika se trochu liší od politiky celostátní, nebo i krajské. Říká se, že má blíže k lidem, daleko více se v ní řeší praktické každodenní problémy, je v ní méně prostoru pro ideologii. To není ani dobře, ani špatně, to je prostě fakt.

Dovolím povzdechnout, že i v té velké politice se to někdy s tou ideologií, či spíše zbytečnou ideologizací přehání. A že bychom se mohli od vás poučit, že vedle přirozeně polarizovaných témat jsou také problémy u nichž převažuje společný zájem nad politickými rozpory, nebo spíše pseudorozpory. Přesto odmítám tezi, že se na komunální úrovni nedělá politika. Rozhodování o tom, zda vydláždit náměstí, zrušit nadbytečnou školku, privatizovat bytový fond a podobně jsou výsostně politická. V každém případě vám děkuji, že vytváříte tu méně rozhádanou, více praktickou rovinu politiky. Vaše dobrá práce nepochybně přispívá ke zvýšení důvěry občanů v politiku jako takovou. Protože lidé nestojí o hádky, oni stojí o řešení. Přičemž řešení nerozlišují na dobrá a špatná, nebo pravicová a levicová. Tím vůbec nechci říci, že se do těch řešení, jak jsem již řekl, žádné ideje nepromítají. Naopak, člověk, který si něco myslí, který má pevné ideové kořeny, má i šanci být dobrým, prozíravým, nikoli pouze prvoplánově populistickým starostou. Nemusí ale svou ideologii věšet lidem takříkajíc na nos. A v tom je poučení i pro tu velkou politiku. O tom, že jste ve svém celku prozíravými správci veřejného majetku, svědčí a Ondřej Vlasák už to řekl ten nejdůležitější tvrdý fakt: zadlužování obcí je v rozumných mezích.

Chováte se tedy odpovědně a v tomto smyslu pomáháte vládě uspět v její základní misi, jíž jsou zdravé veřejné finance. Mimochodem jedna z kotev, která nás zatím chrání před finanční globální krizí. Byť si nemohu odpustit malé rýpnutí, že české obce jsou daleko bohatší než chudý český stát. Takže bych se spíše mračil, kdybyste se příliš zadlužovali, než abych vás chválil, že to neděláte. Za svou práci a odpovědnost jistě od vlády něco očekáváte. Například, že kabinet sníží administrativní zátěž pro obce, která za poslední roky stále narůstala. Prosím, buďte ještě trochu trpěliví. My vám rozhodně žádné zbytečné povinnosti nepřidáváme, naše nová vládní legislativní pravidla nám to přímo zakazují. A v rámci eGovernmentu chystáme audit agend, který „pročistí“ celou veřejnou správu. Tedy pokud k tomu ještě budeme mít mandát a hlasy, když už nám nebude chybět odvaha a profesionalita. Vím, že byrokracie není žádná legrace. Ministerstvo vnitra identifikovalo v našem právu 3379 zákonem stanovených činností obcí, 288 zákonem stanovených činností pověřených obecních úřadů a 1658 činností obecních úřadů obcí. To zní hrozně. V současné době sestavujeme katalog těchto činností, abychom mohli odstranit duplicitní, nevykonávané a zbytečné povinnosti.

Omezování byrokracie je velké téma a v případě podnikatelů už jsou výsledky jasně vidět, přestože oni si je někdy ani neuvědomují. U veřejných institucí to je běh trošku na delší trať. To samé platí o převodu majetku ze státu na obce. Zde je vše o to komplikovanější, že je třeba vždy posoudit, zda jde skutečně o veřejný zájem. Když už má stát dávat obcím něco zadarmo, musí mít jistotu, že se s těmito pozemky nebude obchodovat, že nebudou sloužit komerčním účelům. Pokud je to zaručeno, vláda ráda podpoří převody majetku ať už z armády, z Lesů ČR, či z Pozemkového fondu a podobně. Čím blíže je majetek vlastníkovi, tím lépe a platí to i pro veřejně prospěšné stavby. Velkým problémem jsou restituce církevního majetku. Zde vám nemohu doporučit nic jiného, než abyste vyvinuli tlak na poslance, kteří pocházejí z vaší obce či města, aby zvedli ruku pro vládní, nebo upravený vládní návrh zákona, který tento problém konečně po dvou desetiletích řeší. Tlak proti němu je naprosto iracionální a ideologicky předpojatý. A pokud bude přijat, pomůže to rozvoji plné třetiny českých obcí.

Další komplikovanou záležitostí a rovněž o tom mluvil pan předseda je rozpočtové určení daní. Zde parafrázuji to, co jsem již řekl vašim zástupcům na jednání vlády. Je tak trochu na vás, abyste si vyříkali, jaké rozdělení peněz je spravedlivé. My vaší dohodě rádi vyjdeme vstříc. Zatím se snažíme odstranit okaté nerovnosti, narovnat tu složitou křivku pro rozdělování financí. Ale s výsledkem vždy bude někdo nespokojen. Buď obce velké, nebo malé, bohaté, nebo chudé, popřípadě ty, které nejsou ani velké, ani malé, ani bohaté, ani chudé. Vás však určitě zajímá i celkový balík, který se rozděluje. Znovu se vší mírností opakuji, že obce na tom v porovnání se státní pokladnou nejsou vůbec zle. Přesto jsme konsensuálně upravili rozpočet na příští rok tak, že snížíme pojištění, nikoli sazbu daně z příjmu, která patří mezi sdílené daně. Takže snižování objemu veřejných rozpočtů, jež je důsledkem snižování daňových odvodů, půjde v tomto případě na účet vládních, nikoli vašich financí. A těch pět miliard, o kterých mluvil Oldřich Vlasák se dostanou do vašich rozpočtů jiným způsobem. Protože se o půl procent zvýšil základ této daně a v rámci těch sdílených daní vlastně nedojde ke snížení, takže se relativně zvýší o těch pět miliard nakonec i vaše rozpočty. Já mám pocit, že to Kalousek vysvětlí daleko lépe jak já.

Zpráva, která je podle mě pozitivní ze včerejšího jednání vlády a která je nová a proto ji nemůžete vědět: podařilo se nám dohodnout s Evropskou komisí to, že po roce 2010, kdy my nesplníme samozřejmě závazek z přístupové smlouvy do Evropské unie a nebudeme mít vyčištěny nebo postaveny čističky odpadních vod ve všech obcích nad dva tisíce obyvatel – Evropská komise potom, co předložíme hodnověrný a řekl bych jak finančně tak časově orientovaný plán dokončení těchto prací, tak nás nebude pokutovat tak zvaným infrigementem a zřejmě z toho vyjdeme bez ztráty kytky. Ta druhá zpráva je podle mě ještě lepší, to je zpráva, že jsme samozřejmě u těch obcí, které se nevejdou do těch kritérií daných strukturálními fondy – jednoznačně se bavíme o dofinancování z národních zdrojů, protože občané podle nás nemohou být penalizováni za něco, co způsobil někdo před deseti, patnácti lety. Ten přístup musí být rovnoměrný a v tomto smyslu budeme hledat národní zdroje. A už se to dějě, z kapitoly Ministerstva zemědělství (záznam nesrozumitelný) se pokusíme dofinancovat z národních zdrojů. S vaším podílem, tak jak je samozřejmě běžné.
 
Druhá věc, která je spíše systémovější. Nechci tady mluvit dlouze o ekonomických dopadech finanční krize. To, že se nás to dotkne, to není žádné překvapení. To, že čelíme zatím velmi srdnatě finanční krizi, která řádí v Evropě, která přišla z Ameriky – a teď nechci detailně vysvětlovat proč a co se stalo – a že zatím nemá přímý vliv tato finanční krize na náš bankovní sektor, na naše finanční instituce a že lidé mají důvěru ve své vklady, navíc jsme zvýšili důvěru zákonem – to neznamená, že se dopady této finanční krize neprojeví v příštím, možná přespříštím roce na ekonomické výkonnosti České republiky. Je zcela nepochybné – a to jsme i očekávali- a i proto jsme dělali celou řadu opatření ve veřejných rozpočtech a mandatorních výdajích, že dojde k ochlazení ekonomiky ještě o něco většímu díky finanční krizi, než jsme předpokládali. To bude mít dopady na celou řadu věcí. Bude to mít dopad i na sociální situaci lidí, bude to mít dopad na výkonnost firem, nepochybně u malých obcí to bude mít dopady jak jsem se bavili před chvílí na sponzoringy, budou ohroženy celé řady věcí, které na vesnicích a obcích fungují jenom díky sponzoringu malých a středních firem. To znamená, že toto všecko nás očekává.

Dobrou zprávou, kterou to chci podpořit je, že z prvé my máme plán B, my míníme podpořit konkurenceschopnost malých a středních firem. Míníme jim pomoci v době vytěsňování privátních úvěrů k tomu, aby se k úvěru dostali, aby mohli podnikat. Nicméně snižování poptávky v zahraničí a v důsledku toho i poptávky našich občanů povede nepochybně k určitému útlumu aktivity některých podnikatelských subjektů. Evropská komise chystá projekt, který budeme během našeho předsednictví realizovat. A to je o patnáct miliard euro větší angažovanost Evropské investiční banky právě na projekty týkající se malých a středních firem, regionálních projektů, případně podpory vědy a výzkumu. Tedy přesně priority, se kterými Česká republika a moje vláda vstupují do toho příštího roku do českého předsednictví.
 
Chtěl jsem říci k těm špatným zprávám přibyla aspoň tato jedna dobrá, která nám dává jistou šanci a možnost podpořit ten střední sektor, malé a střední firmy jak už jsem řekl, takovou tu sůl země, n kterých stojí a padá jak zaměstnanost, tak samozřejmě celá řada nepodnikatelských aktivit v našich obcích a v našich městech. To by byl zhruba stručný výčet otázek, o kterých mám důvod se domnívat, že vás v souvislosti s financováním a majetkem obcí zajímají. Z programu vaší konference plyne, že daleko podrobnější a odbornější informace dostanete od dalších vystupujících, takže nebudu své vystoupení zbytečně protahovat.

Pouze mi ještě dovolte krátkou filosofickou úvahou na téma vztahu státu a obcí. Přes všechny rozdíly, politické a další, které jsem zmínil, dále ve struktuře a rozsahu kompetencí platí, že jak stát, tak obce jsou veřejnými korporacemi. S vlastním majetkem, spravované volenou reprezentací. Podle ústavy má jak vláda, tak rada obce jasnou danou a nedělitelnou odpovědnost vůči voličům. Je v souladu s naší ústavou i étosem nebo pravidly této vlády, aby této odpovědnosti odpovídalo i autonomní financování. Přestože tu není úplná rovnoprávnost, protože vaše finanční podmínky schvaluje parlament, zatímco obráceně to možná bohužel neplatí, snažíme se systém maximálně nastavit tak, aby vaše příjmy nebyly chápány jako dotace, či dary státu, ale v co největší možné míře jako přirozený příjem obce k financování její činnosti. Není vůbec snadné ta pravidla nastavit, to dobře víte, bavíme se o tom řadu let, protože tu vždy bude určitá korekce motivovaná meziregionální solidaritou. Ale chceme, aby ta pravidla byla průhledná a případné přesuny odůvodnitelné. V zásadě musí platit, že ona pravidla musí motivovat aktivní a úspěšné a umožnit časově omezenou pomoc potřebným. Což platí jak pro lidi, tak pro obce. Jsem si vědom, že na toto téma dosud neproběhla přes všechny diskuse zásadní debata. Věřím, že na ni přijde čas, až úspěšně dokončíme řešení celospolečenských otázek. Zejména je ještě před námi pokračování v reformě financí a daní, hluboké reformy sociálního, penzijního, zdravotního a vzdělávacího systému a veřejné správy. A to bez ohledu na to, která vláda zrovna bude mít mandát a která bude vládnout. Ostatně i tyto změny výrazně napomohou nejen státním, ale i obecním financím. Nepůjde to rychle ani snadno.

A proto závěrem dodám, že jak vy tak my máme ještě společně hodně práce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty