Stránka byla přesunuta do archivu

18. 9. 2006 8:22

Studium na College of Europe


College of Europe je nezávislá, prestižní akademická instituce s více než padesátiletou tradicí. Nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. College of Europe je charakteristická svou nezávislostí, bilingvismem (angličtina a francouzština), různorodostí vyučujících (akademičtí pracovníci a zaměstnanci evropských institucí) a doslova multikulturním evropským prostředím studentského života. Původně byla College of Europe pouze v Bruggách v Belgii, avšak jako reakce na aktivity a úsilí zemí střední a východní Evropy na poli integrace do EU byla v roce 1994 z iniciativy polské vlády založen druhý kampus v Natolinu (Varšava).

Studijní programy jsou vytvářeny tak, aby vyučované předměty co nejvíce odrážely současný vývoj Evropy a jsou zaměřeny na interdisciplinární evropská studia ve specializacích: ekonomika, právo, politické a státoprávní vědy a mezinárodní vztahy a diplomacie.

Studium je jednoleté (od září do června), výuka probíhá formou přednášek, výzkumných aktivit, seminářů a workshopů v anglickém a francouzském jazyce. Úspěšné zakončení studia vede k získání titulu M.A. v oboru evropských studií.

Česká republika je členem správní rady College of Europe od roku 2003 (na základě usnesení vlády ze dne 19. března 2003 č. 277). Vláda České republiky poskytuje deset stipendií určených pro studium na College of Europe zaměstnancům ve správních úřadech, zaměstnancům v dalších organizačních složkách státu a úředníkům územních samosprávných celků.

Podmínky k získání vládního stipendia jsou:
1) uchazeč/ka vyhoví kritériím pro zařazení do výběrového řízení stanoveným College of Europe pro daný akademický rok (např. pro rok 2006/2007 byla stanovena následující kritéria: ukončené vysokoškolské vzdělání, výborná znalost anglického a francouzského jazyka na úrovni státní jazykové školy a věk do 30 let),
2) uchazeč/ka úspěšně absolvuje výběrové řízení, které se koná každoročně za přítomnosti zástupce College of Europe,
3) uchazeč/ka uzavře se svým zaměstnavatelem dohodu o zvýšení kvalifikace, ve které se zaváže setrvat po určitou dobu po ukončení studia v zaměstnaneckém vztahu u příslušného zaměstnavatele, nebo uhradit poměrnou část nákladů vynaložených státem (v této souvislosti je v současné době Úřadem vlády ČR připravován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí metodický pokyn, kterým bude stanovena vzorová dohoda o zvýšení kvalifikace v souvislosti se studiem na College of Europe),
4) uchazeč/ka zahájí studium na College of Europe.

Výběrové řízení pro akademický rok 2006/2007 již proběhlo v dubnu tohoto roku. V současné době ještě College of Europe nestanovila podmínky pro podání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2007/2008. Uzávěrka přihlášek bývá nejpozději k 31. lednu příslušného roku s tím, že přihlášky je nutné zaslat současně na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (odbor pro záležitosti Evropské unie, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1) a na adresu College of Europe (Admissions Office, College of Europe – Bruges, Dijver 11, BE-8000 Brugge, Belgium).

Veškeré informace o studiu a přihlášky ke stažení jsou dostupné na internetových stránkách www.coleurop.be (campus v Bruggách - Belgie) a www.natolin.edu.pl (druhý campus v Natolinu - Polsko). Pro rok 2006/2007 činí roční školné zahrnující i ubytování a stravu 16.800 EUR. Náklady na studijní materiály si hradí studenti sami.

Existuje řada dalších možností pro získání finanční podpory ke studiu. Jedná se například o podporu z Mezinárodního visegrádského fondu (IVF); žádost je nutné odeslat nejpozději k 31. lednu do sídla IVF v Bratislavě (podrobnější informace jsou dostupné na www.visegradfund.org). Další informace o možnostech získání stipendia jsou dostupné na internetových stránkách Akademické informační agentury (www.dzs.cz , odkaz AIA) a na příslušných webových stránkách College of Europe (viz výše).

Z hlediska uznávání studia na College of Europe v České republice je však nutné upozornit na skutečnost, že studium na College of Europe není rovnocenné studiu doktorského studijního programu na vysokých školách v České republice, tudíž není možné jej uznat podle § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, za rovnocenné se vzděláním získaným po absolvování vysokoškolských studijních programů. Tato skutečnost však nijak nesnižuje přínos studia na College of Europe pro další kariérní rozvoj. Je výborným vkladem pro výkon činností orientovaných na problematiku evropské integrace. Absolventi tohoto studia současně oceňují možnost poznat práci v institucích EU a získávat znalosti od známých osobností zaměstnaných v těchto institucích.

Podle usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 607 je za Českou republiku gestorem a koordinátorem spolupráce s College of Europe Úřad vlády České republiky, Odbor řízení lidských zdrojů ve správních úřadech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty