Zmocněnkyně vlády pro lidská práva

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

byla do funkce jmenována vládou dne 6. května 2019.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva je místopředsedkyní Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Rady vlády pro národnostní menšiny, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 

Zmocněnkyně pro vládu:

  • zpracovává koncepce dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv; práv národnostních menšin, integrace romské menšiny, rovnosti žen a mužů, postavení osob se zdravotním postižením a postavení nestátních neziskových organizací;
  • připravuje návrhy a podněty  ke zlepšení stavu dodržování lidských práv, ke zlepšení postavení národnostních menšin, včetně opatření pro integraci romské menšiny, zlepšení života občanů se zdravotním postižením, návrhy a opatření k dosahování rovnosti žen a mužů a návrhy týkající se postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti;
  • zpracovává zprávy o plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, jež ČR předkládá jednotlivým smluvním kontrolním mechanismům na úrovni OSN a Rady Evropy a v rámci EU;
  • posuzuje v meziresortním připomínkovém řízení materiály legislativní a nelegislativní povahy týkající se výše uvedených agend;
  • spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy i samosprávy), nevládními neziskovými organizacemi a odborníky.

Zmocněnkyně má v gesci následující agendy:

 

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz